ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಮಾನ್

Wednesday 1 Mar 2017 6:52pm
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಮಾನ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್,  ರೊಯ್ ಬಾಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ - ‘ಶಾಭಾಸ್ ರೊಯ್ ಬಾಬ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 26'ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍'ಲ್ಲೆಂ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಹಾಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಫಾಮಾದ್ ಲೇಖಕ್ ಸಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣೆಂ ರೊಯ್ ಬಾಬಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಲಿ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ (ಉದ್ಯಮಿ, ಶಿಕ್ಪಾ-ಶೆತಾ ಮುಖೆಲಿ, ಸಮುದಾಯಾ ಫುಡಾರಿ – ಮುಂಬಯ್), ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ನರೇಂದ್ರ್ ನಾಯಕ್ (ಶಿಕ್ಪಾ ತಜ್ಞ್ ಆನಿಂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಪೋಶಕ್) ಹಾಂಣಿಂ - ಶಾಲೊ, ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್, ಫುಲಾಂ, ಫಳ್ ವಸ್ತು ಆನಿ ಉರ್ಮಾಲ್ ದೀವ್ನ್ – ರೊಯ್ ಬಾಬಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಸ್ಕತ್ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಒಮಾನ್ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಾಧನಾ ಬಳಗ ಹಾಚೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣಯ್ ಆನಿ ರೊಯ್ ಬಾಬಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಡಾಯನಿಸಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ನಾಚ್ ಆನಿ ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಏಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಗೀತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ರೊಯ್ ಬಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ – “ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾ. ಜಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ನಿಷ್ಠಾ ಆನಿ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳ್ತಾಂ, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಅಧಕ್ಷ್‍ಪಣಾಚ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಉಂಚಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾ”.

ರೊಯ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ರೊಯ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸರ್ವ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಂಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ನರೇಂದ್ರ್ ನಾಯಕ್ ರೊಯ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಆನಿಕೀ 3 ವರ್ಸಾಂ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಾಕಿ ಉರಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ತೊ ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್, ತಾಂಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ರೊಯ್ ಬಾಬಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಬಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Syndicates Media Network

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್-2017

ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್-2017

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚೆಂ 2-ದಿಸಾಂಚೆಂ ನಾಟಕ್ ಫೆಸ್ತ್ – ‘ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್’, ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್, ಜೂನ್ 18, 2017ವೆರ್, ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಹಾಚೆಂ ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ಸಾದರ್...

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ - ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ - ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಖತಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 7, 2017 ಪರ್ಯಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿಂ ಗೋವಾ...

‘ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ 12ವಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಾಯ್ಟ್’

‘ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ 12ವಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಾಯ್ಟ್’

ಫೆಬ್ರೆರ್ 5, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ‘ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ 182ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, 12ವಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಾಯ್ಟ್’ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪಿರೇರಾ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.