‘ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ 12ವಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಾಯ್ಟ್’

Friday 10 Feb 2017 9:52pm
‘ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ 12ವಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಾಯ್ಟ್’
 

ಫೆಬ್ರೆರ್ 5, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ‘ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ 182ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, 12ವಿ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಾಯ್ಟ್’ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. 

ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪಿರೇರಾ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಜೋ ರೇಗೊ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಂಣಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪಿರೇರಾನ್ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲಿ ಪದಾಂ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಗಾವ್ಪಿ-ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ಜಿ ಮೇಜರ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸಿರಿಲ್ ಪಾಲ್ದಾನೆ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಆಸುನ್, ನ್ಯೂ ಒಶಿಯನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಂಚೆಂ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಿ. ಮನು ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ‘ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಶೆಂ’ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಹಿರೋ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಹಿರೊಯಿನ್ ರಂಜಿತಾ ಲುವಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Syndicates Media Network

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಮಾನ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಮಾನ್

ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್, ರೊಯ್ ಬಾಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.