ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್

Friday 10 Feb 2017 10:25pm
ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್
 

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ವಿವಿಧತೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಸಭಾರ್ ಧರ್ಮ್ ಜಾತಿ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಲೋಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ಲಾ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಶಿಂಪಡ್ಲಾ ತರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ವಯ್ಭವಾಕ್ ಧಾ ಜಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ವೆದಿಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಬಳಾಂತ್ ಸಂಸ್ರಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖರೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಉಗ್ಡಾಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಾಕ್ಷೆನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ರಂಗಾಳ್ ಫೆಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫೆಬ್ರೆರ್ 10, 11 ಆನಿ 12 ವೆರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹಾಲಾಂತ್  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡಮಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ

ಹಾರಿಂಹಾರಿಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಆಶೆನ್ ಅಕಾಡಮಿನ್ ಟೌನ್ ಹಾಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತತ್ಕಾಲ್ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ನೋಂದಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಹೊನ್ನಾವರ್'ಚ್ಯಾ ಫಾಮದ್ ಮದರ್ ತೆರೇಜಾ ಬ್ಯಾಂಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಧುರ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ಣೆನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಭುಲಯ್ಲಿಂ.

ಹಳಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಧಫ್ ನಾಚಾನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂಚ್ ಮುಂಡಗೋಡ್ಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಮ್ಮಾಮ್ ನಾಚಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂ ಹುಜಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಚ್ಪಾ ತಾಲೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ್'ಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಪುಗುಡಿ ನಾಚ್ ಸೊಭ್ಲೊ ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಪಿಸಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಶಿರ್ಸಿಚ್ಯಾ ಝಕಾಯ್ ಸಿಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಝಾಕಾಯ್ ನಾಚ್ ಚಲ್ಲೊ ಆನಿ ನವೆಂಚ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಉಬೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡಮಿನ್ ಟೌನ್ ಹಾಲಾ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಭವಿಕ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಸಾಳಿಂಚೆ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ (ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೆಂ) ಉದ್ಘಾಟನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಮೀಶನರ್ ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಭಾ ಪೋ ಸೆ,  ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರ್ ಪಾಲಿಕಾಚೊ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಹರಿನಾಥ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಪ್ರಭು ಬಾಪಾಂನಿ ಭಾತ್ ಉಕಡ್ಚ್ಯಾ ಭಾಣಾಕ್ ಭಾತ್ ವೊತುನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಖ್ಯಾತೆಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಂತ್ ಲೋಕೋತ್ಸವಾಚೆಂ ಧ್ಯೇಯಗೀತ್ ತಶೆಂಚ್ ‘ಶತಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಂಕಲ್ಪ್ ಗೀತ್ ಆನಿ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಆವ್ಸುಕ್ ಜಯ್ ಮ್ಹಣುಂಯಾಂ’ ಅಭಿಮಾನ್ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಉದ್ಘಾಟನಾಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಲಿ.  ಶ್ವೇತಾ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ವಾಗತ್‍ನಾಚಾ ಧ್ವಾರಿಂ ಜಮ್ಲಲ್ಯಾಂಚಿ ಮನಾಂ ವ್ಹಯ್ ಕೆಲಿಂ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಸರ್ವ್ ಭೆದ್ ಆನಿ ವಿವಿಂಗಡ್ಪಣ್ ವಿಸ್ರುನ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ನಾರೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಿವಿಂಗಡ್ಪಣಾಕ್ ಅರ್ತಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜಮ್ಲಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. 

ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ‘ಗುಮಟ್’ ಬಡೊವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಂಗ್‍ರಂಗಾಳ್ ಫಿಂತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಭಾಶಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ವಾಡವಳಿಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾಪಣಾನ್ ದೆಶಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಬೆಟಾರ್ ವಚುನ್ ಝಾಡಾಂ ಲಾಯ್ತ್ ತರೀ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ದೆಶಾಚಿ ಆರ್ತಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸುಧ್ರಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆಚೊ ‘ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ’ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಿಚೊ ‘ಆಜ್ ತಾಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಕಾ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರಾನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾನ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ವರ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತರೀ ಆತಾಂ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಸಂಸ್ಕøತೆಚೆರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಜಡಾಯ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಹಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ವಾವುರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾನ್, ಎಕಾ ರಾಜಕೀ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಕ್ ಗವ್ರವಾನ್ ಲೆಕಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಪ್ರಭು ಬಾಪಾಂನಿ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ದೇವ್‍ಭಾಸ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಕೊಂಕಣಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಸುಖಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಹಂತಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಸದಾಂ ಸರ್ವದಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಆಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಖರ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ ತೊ ಕುಡ್ಮಿ, ನವಾಯ್ತಿ, ಖಾರ್ವಿ, ಸಾರಸ್ವತ್ ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕಾಳಿಜ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚೊ ಪೋಲಿಸ್ ಕಮೀಶನರ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಂಗಡ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಶಿಂಪ್ಡುನ್ ಗೆಲಾ ತರೀ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ  ಕಾಳಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ತಿಕ್ಕಾಟ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಹಾಸುನ್ ಹಾಸುನ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಕಟ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ತಾ ಹೊ ಸಂಯ್ಭ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಮೊವಾಳಾಯ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಾಯ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾಕೀ ಥಂಡ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಅಕಾಡಮಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಧ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಆಯ್ರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.  ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಳಿಗಾನ್ ಸಭಾಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಂದನಾರ್ಪಣ್ ದಿಲೆಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.