ಅಸಮಾನತಾ ನಿವಾರುಂಕ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉಲೊ

Tuesday 24 Jan 2017 8:15am
ಅಸಮಾನತಾ ನಿವಾರುಂಕ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉಲೊ
 

ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ವಾಮಂಜೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಜನೆರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಅಂತಿಮ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಕುರಿಯನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ.

ದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಮಾನತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿಂ ತೊ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರೇರಣ್’ಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದ್ವೇಶಾಕ್ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೇಶ್ ಸೆವೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇಜಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ದೇಶಾಂತ್ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ದೇಶಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಭಿಸ್ಪ್, ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಆನಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.