ಕುಂದಾಪುರ್, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್

Tuesday 17 Jan 2017 2:54pm
ಕುಂದಾಪುರ್, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್
 

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜ್ 300 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಂದಾಪುರ್’ಚ್ಯಾ ಭಾಗೆಂತ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲಾ. ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಭಾಗೆಂತ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ತಾಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಉತ್ಸವ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ.

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. “ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ದೆವಾಚಿ ಹಾಜರಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಒಪ್ವೊನ್ ಘೆಜಯ್. ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂ ಘರಾಂ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಭಿರ್ಮೊತ್ ದಾಖಯ್ಜಯ್. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರಿಜಯ್, ಆಮಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಆನಿಂ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಆಮ್ಚೊ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಚನಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ದಿಲೊ. ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.