ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನ್

Tuesday 17 Jan 2017 12:12pm
ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನ್
 

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ, ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್’ಚ್ಯಾ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಸುರು ಜಾತಾ.

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವಜಣಾಂ ಜಮ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಯುವಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಚ್ಯೆ ಗೂಣ್ ವಳ್ಕೊನ್ ತಾಂಣಿಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿಂ ತರ್ಭೆತಿ ಹ್ಯಾ 4 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

‘ಟಚ್ಡ್ ಬೈ ಜೀಸಸ್, ವೊಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವೇ’ ಹೊ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ವ ಧ್ಯೇಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಹೆಂ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಐ. ಯೂತ್ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯೂತ್ ಮೂವ್’ಮೆಂಟ್ (ವೈ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ) ಹಾಂಣಿಂ ಹೆಂ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಯೂತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಬಿಷಪ್ಸ್ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ (ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಐ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಹೆಂ ಧಾ’ವೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹಾಚ್ಯೆ ಸಂಯೋಜನ್ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿಂ ಪುತ್ತೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಕೆಲಾಂ.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ನಗರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಜೆ. ಜೊರ್ಜ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ತಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚೊ ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯ್ತಲೊ. ಸಂಸದ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಶಾಸಕ್ ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊ ಆನಿಂ ಸಚೇತಕ್ ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.