ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ

Monday 16 Jan 2017 11:51am
Naveen Kulshekar
Infant Jesus Shrine Website
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ
 

ವರ್ಸಾವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಬಾಳಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪೂನ್’ಶೆತಾಂನಿ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಆನಿಂ ಅಲಂಗಾರ್ ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರಿಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ 14 ಆನಿಂ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಪೂನ್’ಶೆತಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಜಮ್’ಲ್ಲೊ.

ಮಿಸಾಚ್ಯೆರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾವಾರ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್’ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಾನ್ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚ್ಯೆರ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಕೊಣೆಂಯಿ ದೆವಾಕ್ ಪಳೆಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಪಳೆಜಯ್. ಹೆರಾಂಚಿ ಸೆವಾ, ಗರ್ಜೆವಂತಾಚಿ ಸೆವಾ ಆನಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೆವಾಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್. ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಣಾಂನಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯೆ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜ್ಯೆರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್’ಶೆತಾಂತ್’ಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೊಜಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೇರ್ ಯಾಜಕಾಂ ಸವೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯಾ ದೋನ್’ಯಿ ಪೂನ್’ಶೆತಾಂನಿ ನೋವ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

Syndicates Media Network

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್’ಶೆತಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್’ಶೆತಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

ಕ್ರಿಸ್’ಮಸ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಆನಿಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಸುವಾಳೊ ಉದೆಲಾ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯೆ ಪೂನ್’ಶೆತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯೆ, ಅಭಿಮಾನಾಚ್ಯೆ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.