ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್’ಶೆತಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

Wednesday 4 Jan 2017 3:57pm
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್’ಶೆತಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್
 

ಕ್ರಿಸ್’ಮಸ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಆನಿಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಸುವಾಳೊ ಉದೆಲಾ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯೆ ಪೂನ್’ಶೆತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯೆ, ಅಭಿಮಾನಾಚ್ಯೆ ಆನಿಂ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬರೆಪಣಾಚ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹೇರ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ಲೋಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚಿ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಮಾಗ್’ಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ವಚಾನಾಂತ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ದಿಸಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯೆ ದಬಾಜಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್  ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಜನೆರ್ 14 ಆನಿಂ 15 ತಾರೀಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ನೊವೆನಾಂ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ‘ಮೋಗ್ ಕರಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ, ಕಳೊಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ’ 

ನೊವೆನಾಚಿ ಮಿಸಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಆನಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಒತ್ತಾಯೆಚ್ಯೆ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.