‘ಆರ್ಸೊ’ ನತಲಾಂಚೊ ಅಂಕೊ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಲೇಖಕಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್

Thursday 29 Dec 2016 3:01pm
Naveen Kulshekar
File
‘ಆರ್ಸೊ’ ನತಲಾಂಚೊ ಅಂಕೊ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಲೇಖಕಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್
 

ಹ್ಯಾಚ್ ದಸಂಬರ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ‘ಆರ್ಸೊ’ ಪತ್ರಾಚೊ ನತಲಾಂಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ, ಹಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿಂ ಖ್ಯಾತ್ ಲೇಖಕಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಮನ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ದಿತಾನಾ, ಆದ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೋ ಕೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಘರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಜಶೆಂ ರಾಕ್ಣೊ, ಝೆಲೊ, ಮಿತ್ರ್, ಪಯ್ಣಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಯೇವ್ನ್  ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ಲೋಕ್’ಯಿ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಆನಿಂ ಪಾವತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿಂ ಯೆತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡಬ್ಲಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್, ಹಾಂಕಾಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರೊನ್ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ತಿಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಿಂ, ಖುದ್ಧ್ ತಿಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸಭಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸವಾಲಾಂಚೊ ಸಲಾದ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೊ ಆನಿಂ ಮೊನಿಕಾ ಬಾಯೆನ್ ಸಮರ್ಪಕ್ ಜಾಪಿ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧಾದೊಶಿ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ಲೆ ಬರೊವ್ಪಿ, ವಾವುರ್ಪಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂ ಹಿಂದು ಕೊಂಕ್ಣಿಯಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.