ಬ್ರಹ್ಮವರಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್

Thursday 29 Dec 2016 1:20pm
Naveen Kulshekar
File
ಬ್ರಹ್ಮವರಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್
 

ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾಚ್ಯೆ ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ (28.12.2016) ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕೆಲೆಂ.

ಬಾಪ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಪಾಯ್ಸ್, ಹೊಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಹಾಚೊ ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲ್ ಹಾಂಣಿಂ ಫಿಂತ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ತಚ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಚನಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಯೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಹ್ಯಾ ದೇವ್ ತೇಂಪ್ಲಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಗ್, ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಆನಿಂ ಶ್ರಮಾದಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ದಿಲಿ. ‘ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಸ್ವಪಾಣ್ ಆಜ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ತೇಂಪ್ಲಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿಂ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾನ್ಂಚ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ವಾಖಣ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.