ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜಯಂತಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಚರಣ್

Tuesday 27 Dec 2016 3:13am
Ronald Mendonca
Francis K. A. Virajpet
ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜಯಂತಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಚರಣ್
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲಿನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರ್ ಹೈಫಾಂತ್ ನತಲಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಬ್ರಮಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ದಸಂಬರ್’ಚ್ಯಾ 24ವೆರ್ ರಾತಿಂ 6:30 ವೊರಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ.

ದಬಾಜಿಕ್ ಪರ್ಬೆಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ನ್, ಗಾಂವಾನ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್, ಉರ್ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ’ಎಕೋಲ್ ಬಿಬ್ಲಿಕ್’ ಹಾಂತು ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಣಾರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾದಿಕ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಬಾಪ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ "ಜೆಜು ಫಕತ್ತ್ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ಯೆತಾ" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.