ಪಾಪಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಜಾಗಯ್ತಾ

Monday 26 Dec 2016 3:54pm
ಪಾಪಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಜಾಗಯ್ತಾ
 

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ನತಲಾಂಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್, ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶಾಂತೆಚೆಂ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆತಂಕ್’ವಾದ್ ಆನಿಂ ಝಜ್ ಹ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರೆವ್ಡೊನ್ ಗೆಲಾ. ಪೂಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾಯೆ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂ, ರೆಪ್ಯೂಜಿಂ ಆನಿಂ ಆರ್ಥಿಕತೆಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಥರಾನ್ ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ಚೊವ್ತೆಂ ನತಲಾಂಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಾಪಾನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ದ್ವೇಶ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್, ಎಕ್ವಟಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿಂ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಏಕ್ ನವಿ ಚರಿತ್ರಾ ರಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.