ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಖಾತಿರ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್

Monday 26 Dec 2016 1:29pm
ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಖಾತಿರ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್
 

ಹ್ಯಾಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಶಹರ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೊ ಜೊ ಪುರಾತನ್ ಶಹರಾಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್, ರಂಗಾಳ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸಜಯಿಲ್ಲೊ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚೆಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ್ ಖಾಣ್ ವಿಕ್ತಾಲೆ.

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ್ ದಾರಾಲಾಗಿಂಚ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆ ಜವಾನ್ ಉಬೆ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚಿ ಬೆಗಾಂ ತೆ ತಪಾಸ್ತಾಲೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾನ್ ಆನಿಂ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಭಾಷೆನ್ ನತಲಾಂಚಿಂ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಕಠೀಣ್ ಹಿಂವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲೋಕ್ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂನಿ ಗುಟ್ಲಾಲ್ಲೊ.

ಆಬು ಬಾತ್ರೊವ್ಸ್ ನಾಮೆಹ್, ಸಿರಿಯನ್ ಒರ್ತೊಡೊಕ್ಸ್ ಯಾಜಕ್ ಹಾಂಣಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನವೆಂ ವರಸ್ ಸುಖ್ ಶಾಂತಿಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.