’ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮ’ ಮೈಸೂರ್ ಹಾಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಆಚರಿಲೊ

Monday 5 Oct 2015 1:52am
Rev. Fr. Stephen Alwyn Pereira, OCD
INFANT JESUS SHRINE
’ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮ’ ಮೈಸೂರ್ ಹಾಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಆಚರಿಲೊ
 

ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯಾ ನಾಯ್ಡು ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮ’, ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ತತ್ವ್’ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 27’ವೆರ್ ಆಚರಿಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮಿಸಾ ಸವೆಂ ಭಾಂಗರೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಮೈಸೂರ್’ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಥೋಮಸ್ ವಾಜಪಿಲ್ಲಿ ಹಾಣಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಒಡ್ದಿಚೊ ಮಹಾ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಾವೇರಿಯೊ ಗೆನ್ನಿಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಣೆಂ ಸೊಭಯ್ಲೆಂ ತರ್, ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ವೆದಿರ್ Definitor ಜನರಲ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೊಹಾನ್ನೆಸ್ ಗೊರಾಂತ್ಲಾ ಆನಿ ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಫ್ಲೊಸ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿ ಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ನಾಚಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ತಚ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಂಣಿ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾ-ಧಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕವ್ಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರದರ್ಶಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮಾಂತ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಬಾ| ಒಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಣಿ ಸನ್ಮಾನಿತಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಭಾವಾಂನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾಚಾದ್ವಾರಿಂ ಬರ್ಪೂರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮಾಂತ್ ತತ್ವ್’ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ’ಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೊಹಾನ್ನೆಸ್ ಹಾಂಣಿ ಜೆವ್ಣಾ ಆದಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.