ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

Sunday 4 Oct 2015 2:57am
Sunil Monteiro
Mandd Sobhann
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್
 

‘ಸುಮೇಳ್’ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್-ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 1, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಅಸಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಸಮನ್ವಯಿ, ಸುಮೇಳ್, ಹಾಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ್ ‘ಅಸತೋಮ’ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಜೆರೋಮ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ, ಸ್ಟೀವನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಆರ್ಥರ್ ಲೋಬೊ, ಲೆವ್ಲಿನ್ ಲೋಬೊ, ರಾಯ್ನೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಶೆಲ್ಟನ್ ಪಿಂಟೊ, ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಮನೋಜ್ ಡಿ’ಕೊಸ್ತಾ ಆನಿ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ - ಹಾಣಿಂ ಹೊ ಮಂತ್ರ್ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಗಾಯಾನಾ ರುಪಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ತರ್ನೊ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ನಾರ್, ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಗಾಯಕ್, ಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಜಿಟನ್ ಡಾಯಸ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಣೆಂ ವಿವಿಧ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಚೊ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್ ‘ಸಂಗೀತ್ ಸಾಗೊರಾಚ್ಯೆ ಭಂವ್ಡೆರ್’ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

‘ಸಂಗೀತ್ ಗುರು’ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ, ಹಾಣೆಂ ಶಾತಿವಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಸುಮೆಳಾಂತ್ ‘ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಧೊಣು’ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲೊ. ಲ್ಯಾಟಿನೊ ಸಂಗೀತ್ – ಸೊಪ್ರಾನೊ ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನಾರ್ ಕೆನ್ನಿ ಪಿರೇರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್; ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ್ – ಸಿತಾರಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ತಬ್ಲಾಚೆರ್ ದಾಮೋದರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್; ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ಸಂಗೀತ್ – ಅಕೊಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಟಾರಾರ್ ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್; ಅರಾಬಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ – ಕೀಬೋರ್ಡಾರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್; ಎಫ್ರೋ-ಕ್ಯೂಬನ್ ಜ್ಯಾಝ್ ಸಂಗೀತ್ -  ಕೀಬೋರ್ಡಾರ್ ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್; ಸುಫಿ ಸಂಗೀತ್ – ಕ್ಯಾಜಿಟನ್ ಡಾಯಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್; ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ – ಆಲ್ಟೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಡ್ಡ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್; ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಂಗೀತ್ – ಅಕೊರ್ಡಿಯನಾರ್ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ, ವಾಯ್ಲಿನಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಸೊಪ್ರಾನೊ ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೊನಾರ್ ಕೆನ್ನಿ ಪಿರೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್; ತಶೆಂಚ್ ಬಾಯ್ಲಾ ಸಂಗೀತ್ - ಸರ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂನಿ ಭೋವ್ ಸೋಭಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗಿತಾಂಕ್ ಜೆರೊಮ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ ಹಾಣೆಂ ಬಾಝ್ ಗಿಟಾರಾರ್, ಆರ್ಥರ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣೆಂ ರಿದಮ್ ಗಿಟಾರಾರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆನಿ ಜಾಂಬೆ, ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಣೆಂ ತುಂಬಾ ಆನಿ ದಾಮೋದರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಾಣೆಂ ತಬ್ಲಾಚೆರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿಮಲಾ ಲೋಬೊ, ಹಿಣೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಸುಮೇಳ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ತರ್ಫೆನ್ ತಿಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಸುಮೇಳ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಿಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆಂ. ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.