ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಚರಣ್

Monday 14 Sep 2015 1:57am
Santhosh Victor Fernandes.
ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಚರಣ್
 

ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 12’ವೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವಿವಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ.

ತೆಲ್-ಅವಿವಾಚ್ಯಾ ಜಾಫಾಂತ್, ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್, ಅತೀ ಮಾನಾದಿಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೊಮಾಲಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಬಾಪಾನ್, ಫುಲಾಂನಿ ಸಜಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನವ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ಸಿಲೆಂ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಗಿತಾಂ-ಗಾಯನಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಬೆಂಡಾ ನಾದಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಘನಾನ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಥಾವ್ನ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದಾನ್ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಮಾನಾಧಿಕ್ ರೋಶನ್ ರೊಸಾರಿಯೊ ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ “ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಲೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂಚಿ ಆಮಿ ಮೊಗಾನ್ ಜತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂಚ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಧುರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್. ತಾಂಚೆ ಮನ್ ಆಮಿ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ದುಕಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜನನ್-ದಾತರಾಂಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ಚೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ನಾಸಾ ಕುಟ್ಮಾ-ಫೆಸ್ತಾಚೊ ನೀಜ್ ಅರ್ಥ್. ಅಶೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಸುಖಾಚೆಂ, ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಮೃದ್ಧೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ" ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚೊ ಚಾಪ್ಲೇನ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ತೋಜಿ ಜೋಸ್ ಬಾಪಾಂನಿ, ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರೆತಿರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಭಲಿಧಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಧಿಕ್ ರೋಶನ್ ರೊಸಾರಿಯೊ ಬಾಪಾಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಕ್ ಸಹ-ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ನೊವೆನಾಕ್ ಆನಿ ರೆತಿರೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ, ಸರ್ವ್ ಧಾನಿಂಚೊ, ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿಚೊ, ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಕಮಿಟಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಚಿ ಆನಿ ಕುಮ್ಕೆಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಣ್ಶೊ ಘೆವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.