ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಚರಣ್

Monday 14 Sep 2015 1:57am
Santhosh Victor Fernandes.
ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಚರಣ್
 

ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 12’ವೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವಿವಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ.

ತೆಲ್-ಅವಿವಾಚ್ಯಾ ಜಾಫಾಂತ್, ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್, ಅತೀ ಮಾನಾದಿಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೊಮಾಲಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಬಾಪಾನ್, ಫುಲಾಂನಿ ಸಜಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನವ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ಸಿಲೆಂ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಗಿತಾಂ-ಗಾಯನಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಬೆಂಡಾ ನಾದಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಘನಾನ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಥಾವ್ನ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದಾನ್ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಮಾನಾಧಿಕ್ ರೋಶನ್ ರೊಸಾರಿಯೊ ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ “ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಲೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂಚಿ ಆಮಿ ಮೊಗಾನ್ ಜತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂಚ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಧುರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್. ತಾಂಚೆ ಮನ್ ಆಮಿ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ದುಕಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜನನ್-ದಾತರಾಂಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ಚೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ನಾಸಾ ಕುಟ್ಮಾ-ಫೆಸ್ತಾಚೊ ನೀಜ್ ಅರ್ಥ್. ಅಶೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಸುಖಾಚೆಂ, ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಮೃದ್ಧೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ" ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚೊ ಚಾಪ್ಲೇನ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ತೋಜಿ ಜೋಸ್ ಬಾಪಾಂನಿ, ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರೆತಿರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಭಲಿಧಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಧಿಕ್ ರೋಶನ್ ರೊಸಾರಿಯೊ ಬಾಪಾಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಕ್ ಸಹ-ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ನೊವೆನಾಕ್ ಆನಿ ರೆತಿರೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ, ಸರ್ವ್ ಧಾನಿಂಚೊ, ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿಚೊ, ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಕಮಿಟಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಚಿ ಆನಿ ಕುಮ್ಕೆಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಣ್ಶೊ ಘೆವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ನಾಂವ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ನಾಂವ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಭೆಟೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫುಲಾಕ್ ’ಮೋದಿ’ ಮ್ಹಣುನ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸಾಂತುಮಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ಮೋದಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್, ಹೆಂ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಭೆಟೆಚ್ಯಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ'ಚಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಭೇಟ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ'ಚಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಭೇಟ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ'ಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್‌ ನೆತನ್ಯಾಹು'ನ್ ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾರ್ ಮೊಟೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ...

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್

ಯು.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಬುದ್ವಾರಾ, ವ್ಹಾಯ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ತಲೊ. ಹ್ಯೆ ಭೆಟೆಂತ್ ತೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾ ಮಧೆಂ...

ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸೈನಿಕ್ ಘಾಯೆಲೊ

ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸೈನಿಕ್ ಘಾಯೆಲೊ

ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂನಿ, ಜೆನಿನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಕೇಂಪಾ ವಯ್ರ್ ಪೈಪ್ ಬೊಂಬ್ ಆನಿಂ ಮೊಲೊಟೊವ್ ಕೊಕ್’ಟೇಲ್ ಉಡವ್ನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜವಾನಾಕ್ ಗುಳೊ ಲಾಗೊನ್ ಘಾಯೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಉದ್ಕಾ ವಯ್ರ್ ಮರ್ಯಾದಿತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಉದ್ಕಾ ವಯ್ರ್ ಮರ್ಯಾದಿತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿತಾ

ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಉದ್ಕಾ ಯೋಜನಾಂ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಡಿಬ್ ಅಬ್ದೆಲ್ ಗಫೊರ್, ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್,...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯೆರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯೆರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್

ತ್ವರಿತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಡೊಲೆವ್ ಆನಿಂ ಟಾಲ್’ಮೊನ್ ಸೆಟಲ್’ಮೆಂಟಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಎದೊಳ್ ಖಬರ್ ನಾಂ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಈಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್ ರೆಡ್ ಆಲರ್ಟ್ ಸೈರಾಣಾಂ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಈಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್ ರೆಡ್ ಆಲರ್ಟ್ ಸೈರಾಣಾಂ

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಈಜಿಪ್ತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಗಡಿಲಾಗಿಂ ನಿಗೆವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆಂ ಝಜಾ ಸೈರಾಣಾಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತ್ವರಿತ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಚಾನಕ್ ಝಜಾ ಸೈರಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯೆರ್ ಝಜಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ರೊಕೆಟಾಂ ತಯಾರ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯೆರ್ ಝಜಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ರೊಕೆಟಾಂ ತಯಾರ್

ಏಕ್ ಖಬರ್ ಅಶಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಕೀ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯೆರ್ ಝಜಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ರೊಕೆಟಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ಲಾಗಿಂ ರಾಖಣ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಕಸಲಿಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. ಬೊಂಬಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಜಳ್ತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಜಳ್ತಾ

ಆತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾನಾಂನಿ ಪೆಟ್’ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪರತ್ ವ್ಹಡಾ ಮಾಪಾನ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ನವ್ಯಾನ್ ಹೊ ಉಜೊ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಪೆಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ...

ಟರ್ಕಿಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ರಾಜ್’ದೂತ್ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಗಾರ್ಡಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್!

ಟರ್ಕಿಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ರಾಜ್’ದೂತ್ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಗಾರ್ಡಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್!

ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾತಾಂತ್ ಸುರಿ ಘೆವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ರಾಜ್’ದೂತ್ ದಫ್ತರಾಚ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ತೊ ಕೊಣಾಚ್ಯೆರ್ ತರೀ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಎಕಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಘಾಯ್ ಕೆಲೊ. ತೊ ರಾಜ್’ದೂತ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2016

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2016

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್, ಹರ್ಜೆಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಲುನಾ ಪಾರ್ಕ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ "ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್" ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ "ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2016" ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಭೋವ್ ಸೊಬಿತ್ತ್ ರಿತಿನ್ ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ-ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲ್ಯಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 10’ವೆರ್ ಹೈಫಾ’ಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7 ವೊರಾರ್, ಸಜಯ್ಲ್ಯಾ...

ಐಸಿಸ್ ಕೇವಲ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ಮೈಲಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾತ್!

ಐಸಿಸ್ ಕೇವಲ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ಮೈಲಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾತ್!

ಗೊಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್, ಜೊರ್ಡನ್ ಆನಿ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್, ಉತ್ತರ್ ಗಡಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ಮೈಲಾಂ ಐಸಿಸಾಂಚಿ ಟೋಳಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಖಬ್ರೆ ಚ್ಯಾನೆಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ (ಚ್ಯಾನೆಲ್-2). ಜಿಹಾದಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ಐಸಿಸಾ ಸಂಗಿ ಮೆಳೊನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಸೀಜನ್-3’ಚೆಂ ಭವ್ಯ್ ಉಗ್ತಾವಣ್!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಸೀಜನ್-3’ಚೆಂ ಭವ್ಯ್ ಉಗ್ತಾವಣ್!

ಹರ್ಜೆಲಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಧರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಸ್ತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಸೀಜನ್-3 ಹಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಹರ್ಜೆಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಲುನಾ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಜಾಲೆಂ. ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಜಸ್ ಬೇಂಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೇಜ್ ಬೊಯ್ಸ್...

13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂನಿ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂನಿ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಹಾಲ್ಲೆಲ್ ಯಾಪ್ಫಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ 13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆತಂಕಿಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್’ರುಮಾಕ್ ರಿಗೊನ್, ಸುರಿಯೆನ್ ಚೀರ್ನ್ ಮಾರ್ಲಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಎಕಾ ಗಾರ್ಡಾಕ್ ಜಕ್ಮಿ ಕೆಲಾಂ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಿರಿಯತ್ ಆರ್ಬಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ, ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ, ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಎಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾರ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಕ್ ಧಾಡಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಆವಿವ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ - 4 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಆವಿವ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ - 4 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಬಂದೂಕ್’ದಾರಿನ್ ಚೊವ್ಗಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ 6 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲೆ. ಪೊಪ್ಯುಲರ್ ಒಪನ್ ಏರ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ಆನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಆತಂಕಿನ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ-ತಿಂಕ್ಡೆಂ ಫಾಯರಿಂಗ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿಧಾನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಚೆಕ್ ಪೊಯಿಂಟ್ ಬಾಂದ್ತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಚೆಕ್ ಪೊಯಿಂಟ್ ಬಾಂದ್ತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಚೆಕ್ ಪೊಯಿಂಟ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾ. ಹೊ ಚೆಕ್ ಪೊಯಿಂಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಆನಿ ಜೆರುಜಲೆಮ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾರ್ ಬಾಂದ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೀ, ಹ್ಯಾ ಚೆಕ್ ಪೊಯಿಂಟಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಏರ್’ಫೋರ್ಸ್, ಹಮಾಸಾಂಚೆರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಏರ್’ಫೋರ್ಸ್, ಹಮಾಸಾಂಚೆರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ

ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಝಜ್ ರಾವಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾನ್, ಗಾಝಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಸುರಂಗಾಂಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಕಾರಣ್ ತ್ಯಾ ಸುರಂಗಾ ದ್ವಾರಿಂ ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪವರ್ ಕಟ್!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪವರ್ ಕಟ್!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಭಾರತಾ ಪರಿಂಚ್ ವೀಜೆಚೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸಾತ್. ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಆನಿ ಜೆರಿಕೊಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪವರ್ ಕಟ್ ಕೆಲಾ. ಆತಾಂ ಹೆಬ್ರೊನಾಂತ್’ಯಿ ಪವರ್ ಕಟ್ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ್, ವೀಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಂನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್...

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಕ್-ಪರ್ಬೆಚೊ ದಬಾಜಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಕ್-ಪರ್ಬೆಚೊ ದಬಾಜಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ತೊಚ್ಚ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ತೋಜಿ ಜೋಸ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಹೈಫಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆನ್, ಹೈಫಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್ ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್...

ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚಿ ಪರಬ್

ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚಿ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ತೋಜಿ ಜೋಸ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆನ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚಿ ಪರಬ್ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್....

ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಆನಿ ಮರ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಕುರ್ಪಾ ಮಾಗ್ಚಿ ಏಕ್ ಬೊರಿ ರಿವಾಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಗೂಂಡ್ ರೊಂಬುನ್....

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ದಳ್ ವ್ಹಡ್ ಝಜಾಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾ?

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ದಳ್ ವ್ಹಡ್ ಝಜಾಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾ?

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಗಾಝಾ ಪ್ರದೇಶ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಚಾನಕ್ ಕಾಂಯ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪ್ರತಿರೋದ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ...

ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್

ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್

ಮಾರ್ಚಾಚ್ಯಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9 ವೊರಾಂಚೆರ್ ನೊವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲ್ಲೆಖಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜೆರುಜಲೇಮಾಂಕ್ ಚಡ್ಚೇ ವಾಟೆನ್ ಒಲಿವೆತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಮುಳಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಫಾಗೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್....

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಪಂಗಡ್ ನೆಟ್’ಬಾಲ್ ಖೆಳಾಕ್ ತಯಾರ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಪಂಗಡ್ ನೆಟ್’ಬಾಲ್ ಖೆಳಾಕ್ ತಯಾರ್

ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ರೇಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಾ ‘ನೆಟ್’ಬಾಲ್’ ಖೆಳಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.....

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ತುನ್ ರಗಾತ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ತುನ್ ರಗಾತ್

ದರ್ಯಾ ಸಾಯ್ಡಿಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಜೊಪ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿನ್ 29 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಹೆರ್ 10 ಜಣಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಯೆದೊಳ್ ಸುರಿಯಾಂನಿ ಹಲ್ಲೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಕಾರಾಂ ಧಾಡಾಂವ್ಚಿಂ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.