ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

Saturday 12 Sep 2015 10:43am
ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್
 

ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 12’ವೆರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂಚ್ಯಾ ದಮಾಸ್ಕಾಸ್ ಗೇಟಿಲಾಗ್ಸರ್ ಪಾಲ್ಕಿಚೆರ್ ಸಜಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನವ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಚೆರ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಕ್ ಗಾಂವಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾದಿಕ್ ರೋಶನ್ ರೊಸಾರಿಯೊ ಬಾಪಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ಸಿಲೆಂ.  ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆನ್ ದಮಾಸ್ಕಾಸ್ ಗೇಟಿಥಾವ್ನ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್, ಅಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ನೆಟವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಮಾನಾಧಿಕ್ ರೋಶನ್ ರೊಸಾರಿಯೊ ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ “ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾ-ಜಿವಿತ್ ಸುಖಾಚೆಂ, ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಮೃದ್ಧೆಚೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಹಗೆಂ ತಶೆಂಚ್ ರಾಗ್ ಸಾಂಡುನ್ ಏಕ್ವೊಟಾಚೆಂ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೆಂ ಭಾಂದ್ ಬಾಂದುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಿವಿತ್ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಣ್ಶೊ ಘೆವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್’ಗಾರಾಂನಿ ನಾಟ್ಕುಳೊ, ಪೊದಾಂ ಆನಿ ಖೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಧಾನಿಂಕ್ ಫುಲಾಂ ಸವೆಂ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ಧಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ಲಿನ್ ಆನಿ ಆವಿಲ್ ಮೊರಸಾನ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಜೆರುಸಲೇಮ್’ಗಾರಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜೆವಾಣ್ ಜೆವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಬ್ರಮ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಸಾಂಸ್ಕ್ರತೆಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜೋಸೆಪ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ’ನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

 

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯಿ ಸಪ್ತಂಬರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೆಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಯು.ಎಸ್.ಎ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸದಸ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ, ಇಷ್ಟಾ ಮಂತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ಕೊರ್ಟ್’ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್, ದೇಸ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್...

ಹೆಬ್ರೋನ್ ಆತಂಕಿ ಕುಟಾಮ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಯ್ರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ತಾ?

ಹೆಬ್ರೋನ್ ಆತಂಕಿ ಕುಟಾಮ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಯ್ರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ತಾ?

ಎಕಾ ಆತಂಕಿಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ತ್ಯಾ ಆತಂಕಿಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಯ್ರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತ್ಯೆಂಯೀ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಾ ಕೊಡ್ತಿ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ತಶೆಂಚ್ ಹೇಗಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ICC ಕ್’ಯಿ ಆಬು ಮೇಝನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ತಾ...

ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿಚೊ ನವೊ ವಿಡಿಯೊ

ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿಚೊ ನವೊ ವಿಡಿಯೊ

ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿ ಪರತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ 4 ಇಸ್ರಾಯೆಲಿಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಿ ಚಿತ್ರಾಂ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ತೆ ಕಶೆ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾನ್ ದವರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ...

ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚಿ ಪರಬ್

ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚಿ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ತೋಜಿ ಜೋಸ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆನ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚಿ ಪರಬ್ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್....

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಝುಜ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಉದೆನಾ : ಐಸಿಸ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಝುಜ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಉದೆನಾ : ಐಸಿಸ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಕೀ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಝುಜ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್...

ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಆನಿ ಮರ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಕುರ್ಪಾ ಮಾಗ್ಚಿ ಏಕ್ ಬೊರಿ ರಿವಾಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಗೂಂಡ್ ರೊಂಬುನ್....

ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ಚ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಪ್ರಕಟ್ಣೆಂತ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆದಾರಾಂಕ್ ಶೂಟ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ಚ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಪ್ರಕಟ್ಣೆಂತ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆದಾರಾಂಕ್ ಶೂಟ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಆತ್ಮಾಘಾತಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರ್ನ್ ತೇಗ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂಚ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ಜುದೆವ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಥಂಯ್ ತಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್

ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್

ಮಾರ್ಚಾಚ್ಯಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9 ವೊರಾಂಚೆರ್ ನೊವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲ್ಲೆಖಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜೆರುಜಲೇಮಾಂಕ್ ಚಡ್ಚೇ ವಾಟೆನ್ ಒಲಿವೆತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಮುಳಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಫಾಗೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್....

ಜೆರುಜಲೆಮ್ - ಇಸ್ರೇಲಿ ಬಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣಾಂ ಮೆಲಿಂ, 15 ಜಣಾಂ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್

ಜೆರುಜಲೆಮ್ - ಇಸ್ರೇಲಿ ಬಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣಾಂ ಮೆಲಿಂ, 15 ಜಣಾಂ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್

ಇಸ್ರೇಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ್, ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಾರ್ಗ್ ಸಂಖೊ 402’ಚೆಂ ಏಕ್ ಬಸ್, ಜೆರುಜಲೇಮ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆನೆ ಬ್ರಾಕ್’ಚ್ಯಾ ಮಹಾ ಮಾರ್ಗ್ 1’ಚ್ಯೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಕ್ಕಾಕ್ ವೆಗಾನ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ದ್ಯಾರಿಂ ಸವ್ ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬಸ್, ಉಜ್ವ್ಯಾಕುಶಿನ್....

ಇಂಡೊ ಪಾಕ್ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಮಾದರಿಚಿ ವೊಂಯ್!

ಇಂಡೊ ಪಾಕ್ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಮಾದರಿಚಿ ವೊಂಯ್!

ಪಠಾಣ್’ಕೋಟ್ ಧಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಭವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಇಂಡೊ-ಪಾಕ್ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚಿ ವೋಂಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚಿ ವೋಂಯ್ ಬಾಂದುಂಕ್....

ವಿದೇಶಾಂಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್: ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಭೇಟ್

ವಿದೇಶಾಂಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್: ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಭೇಟ್

ಭಾರತಾಚಿ ವಿದೇಶಾಂಗ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆಸೊನ್ ಆಜ್ ತಿಣೆಂ ಯಹೂದಿಂಚ್ಯಾ ಸ್ಮಾರಕಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಅರ್ಪಿಲೊ. ಯಹೂದಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ಯಾಡ್ವಶೇಮ್-ಕ್ ತಿಣೆಂ ಭೇಟ್...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದಸಂಬರಾಚ್ಯಾ 24ವೆರ್ ರಾತಿಂ 9 ವೊರಾರ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್, ದಬಾಜೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್...

ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಅಪುಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಕೃತಕ್ ಯೋನಿ ಪರ್ದೊ!

ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಅಪುಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಕೃತಕ್ ಯೋನಿ ಪರ್ದೊ!

ಆಪುಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಅಪುಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ವ್ಹಯ್ ಯಾ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಕಳಾಜಯ್ ತರ್, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭೋಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಡ್’ಶಿಟಿರ್ ರಗ್ತಾಳಿಂ ಖತಾಂ ದಿಸಾಜಯ್! ತಶೆಂ ತರ್ ನಾಂ, ತರ್ ತಿ ಚಲಿ ಅಪುಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ನ್ಹಯ್! ಮ್ಹಳ್ಳೊ...

ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾಂವ್: ಇಸ್ರಾಯೆಲ್

ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾಂವ್: ಇಸ್ರಾಯೆಲ್

ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ...

ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ಭೇಟ್

ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ಭೇಟ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಶ್ಟೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬನ್ ಕೀ ಮೂನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ...

ಹಿಂಸಾ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಾಸ್ವತ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ’ಹಮಸ್’ ಮುಖೆಲಿಕ್ ಬಂದಿ ಕೆಲೊ

ಹಿಂಸಾ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಾಸ್ವತ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ’ಹಮಸ್’ ಮುಖೆಲಿಕ್ ಬಂದಿ ಕೆಲೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಫವ್ಜೆನ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ’ಹಮಸ್’ ಮುಖೆಲಿ ಹಸ್ಸನ್ ಯುಸೆಫ್ ಹಾಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಚೋದನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಾಸ್ವತ್ ಬಂದಿ...

ಹಮಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್, ಪಶ್ಚಿಮ್ ತಡಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ತಾ?

ಹಮಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್, ಪಶ್ಚಿಮ್ ತಡಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ತಾ?

ಸುರಿಯೆನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ 19 ಪಾಲೆಸ್ತೀನಿಂಕ್, ಪಾಲೆಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಫವ್ಜೆನ್ ಬಂದಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸತ್, ಹಮಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್, ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ತಡಿರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಝುಜಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್....

ವಿದೇಶಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ್: ಫಕತ್ತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಥಳ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ

ವಿದೇಶಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ್: ಫಕತ್ತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಥಳ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಚೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ದೊರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ ಕೀ, "ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ರಾಕಣ್ ಫಕತ್ತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಸಾಂ. ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹಲ್ಲೊ ಅಫ್ಘನಿಸ್ತಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಬಿಯಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಪೊಲಿಸ್ ಉದೆಂತಿ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಕರ್ಫ್ಯು ಶಿಫಾರಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಪೊಲಿಸ್ ಉದೆಂತಿ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಕರ್ಫ್ಯು ಶಿಫಾರಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್

ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಚಿ ಧಾಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಬೆನ್ಝಿ ಸಾವೊ ಹಾಣೆಂ, ಉದೆಂತಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಕರ್ಫ್ಯು ಘಾಲುಂಕ್ ಶಿಫಾರಾಸ್....

ಪಶ್ಚಿಮ್ ತಡಿರ್ ದಂಗೊ: ಹಮಾಸ್ ಮುಖೆಲಿಚೆಂ ಘೋಶಣ್

ಪಶ್ಚಿಮ್ ತಡಿರ್ ದಂಗೊ: ಹಮಾಸ್ ಮುಖೆಲಿಚೆಂ ಘೋಶಣ್

ಹಮಾಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹನಿಯ್ಹೆ ಹಾಣೆಂ ಜೊರ್ಡಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ತಡಿರ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್) ದಂಗೊ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಶಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ಹೊ ದಂಗೊ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಗಾಜಾ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ `ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಿಂಸಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್...

ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ: ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮರ್ಣಾವಿಧಿ ಚಲ್ಲಿ

ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ: ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮರ್ಣಾವಿಧಿ ಚಲ್ಲಿ

ಸಪ್ತಂಬರ್ 23’ವೆರ್ ದರ್ಯ್ಯಾ ವೆಳೆರ್ ತಸ್ವಿರ್ಯ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾಧೀಕ್ ಲ್ಹಾರಾಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಯಶೋಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಚಿ ಮರ್ಣಾವಿಧಿ ತಾಚೊ ಮಾಂಯ್’ಗಾಂವ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟುಂತ್ ಅಕ್ತೋಬರ್...

ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್

ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್

ತಾಕೊಡೆ, ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಫುಲಾಂ ದಾಲಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್, ಗಿತಾಂ ಗಾಯನಾಂನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್....

ಜೆಜುನ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಿ

ಜೆಜುನ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಿ

ಇಸ್ರೇಲ್,ತಗ್ಬಾ, ಜೂನ್ 18: ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಬೋವ್ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ಇಗರ್ಜ್, ಜುದೆವ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸುವಾತೆರ್ ಜೆಜುನ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಮಾಸ್ಲೆನ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ....

ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಪ್ರಾದ್: ಎಯಾಲ್ ಗೊಲನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲ್ ಸಜಾ.

ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಪ್ರಾದ್: ಎಯಾಲ್ ಗೊಲನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲ್ ಸಜಾ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಸುಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾವ್ಪಿ ಎಯಾಲ್ ಗೊಲನಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ದಾನಿ ಬಿತೊನ್ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಸಜಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿತೊನಾಕ್ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ....

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಇಕ್ರಾವೊ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ದೇಶ್ !

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಇಕ್ರಾವೊ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ದೇಶ್ !

ಸಂಸಾರಾಚಿ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ (Annual World Happiness Report) ಪರ್ಮಾಣೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಇಕ್ರಾವೊ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ದೇಶ್ ಖಂಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್....

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಜಾಗ್ರಣ್.

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಜಾಗ್ರಣ್.

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಎಪ್ರಿಲ್ 04: ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ತೋಜಿ ಜೋಸ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ವಸ್ಥಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆಕ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜೆಜು....

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಜಾಗ್ರಣ್.

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಜಾಗ್ರಣ್.

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಎಪ್ರಿಲ್ 04: ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ತೋಜಿ ಜೋಸ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ವಸ್ಥಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆಕ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜೆಜು....

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಕಷ್ಟಾ-ಮರ್ಣಾಚೊ ನೀಜ್ ಅನ್ಬೋಗ್.

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಕಷ್ಟಾ-ಮರ್ಣಾಚೊ ನೀಜ್ ಅನ್ಬೋಗ್.

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಎಪ್ರಿಲ್ 03: ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಆನಿ ಮರ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಕುರ್ಪಾ ಮಾಗ್ಚಿ ಏಕ್ ಬೊರಿ ರಿವಾಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಗೂಂಡ್ ರೊಂಬುನ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಇರಾದೊ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್....

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಪುನರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್.

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಪುನರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್.

ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ-ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂವಿಶಿಂ ಕ್ಷಣಾನ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಾಚುಂಕ್ ವಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ದಬಾಜಿಕ್ “ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಾಲ್ 2014”

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ದಬಾಜಿಕ್ “ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಾಲ್ 2014”

ಜೆರುಸಲೇಮ್, ದಸಂಬರ್ 26 : ಹೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ದಸಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 26ವೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 8 ವೊರಾರ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋರ್ಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಲಾಂತ್ “ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಾಲ್ 2014” ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ದಬಾಜೆನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.