ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

Saturday 12 Sep 2015 10:43am
ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್
 

ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 12’ವೆರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂಚ್ಯಾ ದಮಾಸ್ಕಾಸ್ ಗೇಟಿಲಾಗ್ಸರ್ ಪಾಲ್ಕಿಚೆರ್ ಸಜಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನವ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಚೆರ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಕ್ ಗಾಂವಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾದಿಕ್ ರೋಶನ್ ರೊಸಾರಿಯೊ ಬಾಪಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ಸಿಲೆಂ.  ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆನ್ ದಮಾಸ್ಕಾಸ್ ಗೇಟಿಥಾವ್ನ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್, ಅಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ನೆಟವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಮಾನಾಧಿಕ್ ರೋಶನ್ ರೊಸಾರಿಯೊ ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ “ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾ-ಜಿವಿತ್ ಸುಖಾಚೆಂ, ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಮೃದ್ಧೆಚೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಹಗೆಂ ತಶೆಂಚ್ ರಾಗ್ ಸಾಂಡುನ್ ಏಕ್ವೊಟಾಚೆಂ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೆಂ ಭಾಂದ್ ಬಾಂದುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಿವಿತ್ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಣ್ಶೊ ಘೆವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್’ಗಾರಾಂನಿ ನಾಟ್ಕುಳೊ, ಪೊದಾಂ ಆನಿ ಖೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಧಾನಿಂಕ್ ಫುಲಾಂ ಸವೆಂ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ಧಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ಲಿನ್ ಆನಿ ಆವಿಲ್ ಮೊರಸಾನ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಜೆರುಸಲೇಮ್’ಗಾರಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜೆವಾಣ್ ಜೆವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಬ್ರಮ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಸಾಂಸ್ಕ್ರತೆಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜೋಸೆಪ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ’ನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.