ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 165’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

Friday 11 Sep 2015 1:46am
Arun Raj Rodrigues.
Mandd Sobhann
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 165’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ
 

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಆಪ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ – ‘ಸಂತಾನಾಮ್’, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 165’ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಪ್ತಂಬರ್ 6, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್, ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ನೀನಾಸಂ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್, ಕಲಾಕುಲಾಚ್ಯಾ 2015-16 ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂ – ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸ್ವರ್ಣಾ ರೀಟಾ ವೇಗಸ್, ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಆ್ಯಶೆಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಲೊಯ್ಸಟನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊ, ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಆನಿ ರೋಹನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ - ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ರೋಹನ್ ಲೋಬೊ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲೆಂ.

ಲೊಕಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ನಾಟಕ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್‍’ಯೀ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.