ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್

Wednesday 9 Sep 2015 2:28am
Jaison Soares, Taccode.
Raghavendra Shetty, Moodbidri.
ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್
 

ತಾಕೊಡೆ, ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಫುಲಾಂ ದಾಲಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್, ಗಿತಾಂ ಗಾಯನಾಂನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಮಾನಾದಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಬಾಪಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿಲೆಂ. ನವ್ಯೊ ಕಣ್ಶೊ ಘೆವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಅಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ನೆಟವ್ನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್, ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಣ್ಶೊ ಘೆವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ರೋಶನ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯೆ ಹುದ್ಧೆದಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್, ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಡ್ಸೊ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ಲೆ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.