ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್

Wednesday 9 Sep 2015 2:28am
Jaison Soares, Taccode.
Raghavendra Shetty, Moodbidri.
ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್
 

ತಾಕೊಡೆ, ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಫುಲಾಂ ದಾಲಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್, ಗಿತಾಂ ಗಾಯನಾಂನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಮಾನಾದಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಬಾಪಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿಲೆಂ. ನವ್ಯೊ ಕಣ್ಶೊ ಘೆವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಅಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ನೆಟವ್ನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್, ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಣ್ಶೊ ಘೆವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ರೋಶನ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯೆ ಹುದ್ಧೆದಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್, ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಡ್ಸೊ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ಲೆ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯಿ ಸಪ್ತಂಬರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೆಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಯು.ಎಸ್.ಎ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸದಸ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ, ಇಷ್ಟಾ ಮಂತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ಕೊರ್ಟ್’ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್, ದೇಸ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 12’ವೆರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್....

ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ಶತಮಾನೋತ್ತರ್ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್

ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ಶತಮಾನೋತ್ತರ್ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್

ಜುಬ್ಲೆವಾಚೆಂ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಸಬಾರ್ ಯಾಜಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿ ಅನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಸವೆಂ ಅನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಲೊಕಾಸವೆಂ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಬಾಪಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ತಾಕೊಡೆಂತ್ ಶತಮಾನೋತ್ತರ್ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣೆಕ್ ಸುರ್ವಾತ್

ತಾಕೊಡೆಂತ್ ಜುಬ್ಲೆವಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಸರ್ವ್ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಕಾ ಮನಾಚಿಂ ಅನಿ ಎಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಚಾ ಉಗ್ತಾವಣೆಚೊ ದಿವೊ ಪೆಟಯ್ತಾನಾ ತಾಕೊಡೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ.

ತಾಕೊಡೆ: ಮಾನೇಸ್ತ್ ಇಎ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂತರ್ಲೊ

ತಾಕೊಡೆ: ಮಾನೇಸ್ತ್ ಇಎ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂತರ್ಲೊ

ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ಲಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಇಎ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ 83 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ.

ತಾಕೊಡೆ: ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಮಿಲನ್ (ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ)

ತಾಕೊಡೆ: ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಮಿಲನ್ (ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ)

ಹ್ಯಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಮಿಲನಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆನಿ ಜೈನ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ದಿಲೊ.

ತಾಕೊಡೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ತಾಕೊಡೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ದೇವ್-ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ದಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ದೊ| ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ "ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿಚಿಂ ಅನಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಬಾಂದ್ಯಾಂ" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಖಾಲ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲೆಂ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.