ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಉದ್ಘಾಟನ್

Thursday 20 Aug 2015 3:52am
Arun Raj Rodrigues.
Mandd Sobhann
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಉದ್ಘಾಟನ್
 

    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಶಿಂಕಳ್, ಅಬು ಧಾಬಿಂತ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ, ದಾನಿ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಶ್ರೀ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೋಸ್ತ್  16, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ವೊಣದಿಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರುಪಾನ್ ವೊಣ್ದಿಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾವ್ನ್, ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ.
    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತಿ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಶ್ರೀ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲಿ. ‘ಪಾವ್ಲಾಂ’ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ಮಾಪಕ್/ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶ್ರೀ ಆ್ಯಗ್ನೆಲೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಗೋವಾ) ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಘಟಕಾಂಚೊ ತಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಗುರ್ಕಾರ್, ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್ - ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಹಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ – ‘ಪಾವ್ಲಾಂ’ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಹರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ (ಎದೊಳ್ 164 ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್), ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್ ಕಲೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್, ಹರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತಲೆಂ. ಪ್ರವೇಶ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯ್ 1, 2016 ಪರ್ಯಾಂತ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ....

ದೇವನಾಗರಿ ಥಾಪ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೀವ್ರ್ ವಿರೋಧ್

ದೇವನಾಗರಿ ಥಾಪ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೀವ್ರ್ ವಿರೋಧ್

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ (JKS), ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಂಘಟನಾನ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2016ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ’ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರದೆಶಾಂ ಥಾವ್ನ್....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘‘ನವ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ’ – ತರ್ಬೆತೆ ಶಿಬಿರ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘‘ನವ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ’ – ತರ್ಬೆತೆ ಶಿಬಿರ್’

ನವ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ ಆಸಕ್ತ್‍ವಂತಾಂಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ‘ನವ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ’ ಹಾಚಿ ಸಿ.ಡಿ. ಆನಿ ವೊವಿಯಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದೀವ್ನ್, ತಿಂ ತಾಂಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಟಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರೊಸಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ – ಆಯ್ತಾರಾ, 2016, ಫೆಬ್ರೆರ್ 28ವೆರ್,...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಹಾಸ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಬಿಂದಾಸ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಹಾಸ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಬಿಂದಾಸ್’

ಫೆಬ್ರೆರ್ 7, 2016ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್, 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 170ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ‘ಆಮಿ ದೊಗಿ ಸೆಜಾರಾ’ ಖ್ಯಾತಿಚ್ಯಾ ದಾಂತಿ ಭಾವಾಂ – ಅರುಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಒಲ್ವಿನ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್, ‘ಹಾಸ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಬಿಂದಾಸ್’...

ರೋಮಿ (ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ರೋಮಿ (ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್, ಮಾ| ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜೆ. ಸ., ಗೊಂಯ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ – ‘ರೋಮಿ (ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ...

ವಿದ್ಯಾ ದಿನಕರ್ ಹಿಕಾ ’ಲೊರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಮನ್ಶಾಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ - 2016

ವಿದ್ಯಾ ದಿನಕರ್ ಹಿಕಾ ’ಲೊರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಮನ್ಶಾಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ - 2016

‘ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಫ್ ಲೊರಿ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಂಚವ್ಣೆ ಸಮಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ - ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ದಿನಕರ್ - ಹಿಕಾ ವಿಂಚ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ತಿಕಾ ವಿಂಚುಂಕ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೆನ್ರಿ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಚಿ ‘ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೆನ್ರಿ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಚಿ ‘ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’

ಜನೆರ್ 3, 2016, ಸಂಜೆಚ್ಯಾ 6.30 ವೊರಾರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ 169ವ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೆನ್ರಿ ಮೊರಾಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ‘ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಧರ್...

ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 11’ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 11’ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಶಿಫಾರಸ್/ಅರ್ಜೆ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ತೀರ್ಲ್ ಸಮಿತೆನ್ - ಬಾಬ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ನೀನಾಸಂ, ಹಾಕಾ, 11’ವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಚುನ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 165’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 165’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಆಪ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ – ‘ಸಂತಾನಾಮ್’, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 165’ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಪ್ತಂಬರ್ 6, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಸಾದರ್....

AIKWO ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್

AIKWO ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಟನ್ (All India Konkani Writers’ Organisation - AIKWO), ಹಾಣಿಂ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೊಸ್ತ್ 9, 2015’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರೊ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಚೊವ್ತ್ಯೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಕ್ ಆಟ್ವೊ ಕಲಾಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಕ್ ಕಲಾಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣ್ಗ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ’ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆ - ತೊಮಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ - ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ 8ವೊ ಕಲಾಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಮಿತಿನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

129ವಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ’ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ ಲೊಕಾ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ತಾ

129ವಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ’ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 129ವ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ’ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ ನಾಟಕ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ವೆರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.