ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಉದ್ಘಾಟನ್

Thursday 20 Aug 2015 3:52am
Arun Raj Rodrigues.
Mandd Sobhann
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಉದ್ಘಾಟನ್
 

    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಶಿಂಕಳ್, ಅಬು ಧಾಬಿಂತ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ, ದಾನಿ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಶ್ರೀ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೋಸ್ತ್  16, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ವೊಣದಿಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರುಪಾನ್ ವೊಣ್ದಿಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾವ್ನ್, ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ.
    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತಿ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಶ್ರೀ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲಿ. ‘ಪಾವ್ಲಾಂ’ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ಮಾಪಕ್/ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶ್ರೀ ಆ್ಯಗ್ನೆಲೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಗೋವಾ) ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಘಟಕಾಂಚೊ ತಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಗುರ್ಕಾರ್, ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್ - ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಹಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ – ‘ಪಾವ್ಲಾಂ’ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಹರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ (ಎದೊಳ್ 164 ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್), ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್ ಕಲೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್, ಹರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತಲೆಂ. ಪ್ರವೇಶ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.