ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ - 163’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

Tuesday 7 Jul 2015 4:45am
Arun Raj Rodrigues.
Mandd Sobhann
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ - 163’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ
 

    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 163’ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಅನಿಲ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್, ಕುವೇಯ್ಟ್, ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಗೀತ್ ಸಂಗೀತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಜುಲಾಯ್ 5, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ.
    ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್, ಅನಿತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಸ್ಮೆನಿಟಾ ಪಿಂಟೊ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ, ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕೊಸ್ತಾ ಆನಿ ನವೀನ್ ರಂಜಿತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಗಾಯಾನಾಕ್, ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್’ಗಾರ್ – ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಲೀಡ್ ಗಿಟಾರ್), ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ (ಕೀಬೋರ್ಡ್), ಸಚಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಡ್ರಮ್ಸ್), ಜೆರೊಮ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ (ಬಾಝ್ ಗಿಟಾರ್), ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ವಾಯ್ಲಿನ್), ಜೇಸನ್ ಲಸ್ರಾದೊ (ಎಕೊರ್ಡಿಯನ್) ಆನಿ ಅನಿಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ (ರಿದಮ್ ಗಿಟಾರ್) ಹಾಣಿಂ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲೆಂ. ‘ಕುವೇಯ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್’ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ನಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾನ್ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತಲ್ಲ್ಯಾ ವೀಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲಿಂ.
    ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಹ್ಯಾರಿ ಕೊರೇಯಾ, ಡೊಲ್ವಿನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಾಣ್ ಹಾಂಚಿ ‘ಮೊಗಾಕ್ ಆಶೆತಾಂ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿ.ಡಿ. ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ರತ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.