ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

Friday 3 Jul 2015 3:37am
ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
 

    ಕಲಾಕುಲ್ – ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್‍ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಹಾಚೆಂ ಪದ್ವೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜೂನ್ 30’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
    ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿಟಾ ಬಾಯ್ ಗೋವಿಯಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ, ಆನಿ ಕಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ತಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಮ್ಹಣುನ್‍’ಯೀ ತಿಣೆಂ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟೊವ್ನ್, ನವ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.
    ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚೊ ತರ್ಬೆತ್‍ದಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ನೀನಾಸಮ್, ಹಾಣೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಸಭೆರ್ ದವರ್ಲಿ. 2014-15’ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ 6 ಕಲಾಕಾರ್ – ನೀಶ್ಮಾ ಮ್ಯೂರಿಯೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅರುಣ್ ಜೊಯ್ಸನ್ ತಾವ್ರೊ, ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಲೆಸ್ಟರ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಹ್ಯಾನ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ ಆನಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ – ಹಾಂಕಾಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ವರ್ಸಾಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಕಾ ರು.2,000/- ನಗದ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ತ್ಹುರೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ - ನೀಶ್ಮಾ ಮ್ಯೂರಿಯೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾನ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ - ಹಾಂಕಾಂ ಹರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು.1,000/- ನಗದ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
    ಕಾರ್ಮೆಲಿಟಾ ಬಾಯ್ ಗೋವಿಯಸ್ ಹಿಣೆಂ ಸಮವಸ್ತ್ರ್ (uniform set) ವಿಮೋಚನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಲಾಕುಲ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗುನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಾಯ್ಲೊ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ.
    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೋ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 17 ನಾಟಕ್, 7 ನಾಟ್ಕುಳೆ / ರಸ್ತ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಣ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚಿಂ 152 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.