ಆಫ್ರಿಕಾ-ಅಮೇರಿಕಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆರ್ ಧಾಡ್: 9 ಮರಣ್

Sunday 21 Jun 2015 12:05pm
ಆಫ್ರಿಕಾ-ಅಮೇರಿಕಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆರ್ ಧಾಡ್: 9 ಮರಣ್
 

ವೊಷಿಂಗ್‍ಟನ್: ಆಫ್ರಿಕಾ-ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕರೊಲಿನಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆರ್ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂನಿ ಬುದ್ವಾರಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್, 9 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಪ್ರಾಧ್ ವಿರೋಧಿ ನಗರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‍’ಟನ್‍’ಚ್ಯಾ ದಕ್ಶಿಣ್ ಕರೊಲಿನಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿ ರಾತಿಕ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್.
    ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ನಾಂ. ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಚ್ಚ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಾಕ್ ಯೆವ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುಳೆ ಸೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ನಾ. ಸಗ್ಳೆ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ 8 ಜಣ್ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಿಂತ್ ಪಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ವಿಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.