ಆಫ್ರಿಕಾ-ಅಮೇರಿಕಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆರ್ ಧಾಡ್: 9 ಮರಣ್

Sunday 21 Jun 2015 12:05pm
ಆಫ್ರಿಕಾ-ಅಮೇರಿಕಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆರ್ ಧಾಡ್: 9 ಮರಣ್
 

ವೊಷಿಂಗ್‍ಟನ್: ಆಫ್ರಿಕಾ-ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕರೊಲಿನಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆರ್ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂನಿ ಬುದ್ವಾರಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್, 9 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಪ್ರಾಧ್ ವಿರೋಧಿ ನಗರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‍’ಟನ್‍’ಚ್ಯಾ ದಕ್ಶಿಣ್ ಕರೊಲಿನಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿ ರಾತಿಕ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್.
    ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ನಾಂ. ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಚ್ಚ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಾಕ್ ಯೆವ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುಳೆ ಸೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ನಾ. ಸಗ್ಳೆ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ 8 ಜಣ್ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಿಂತ್ ಪಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ವಿಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ತಾಲಿಬಾನ್ ಆತಂಕಿಂನಿ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ತಾಲಿಬಾನ್ ಆತಂಕಿಂನಿ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಮೆಟಾಂನಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಲಿಬಾನಿ ಆತಂಕೀ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಕೃತ್ಯಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ...

ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕರ್ನ್, ತಿಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ನಿದ್’ಲ್ಲೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಪತಿ!

ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕರ್ನ್, ತಿಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ನಿದ್’ಲ್ಲೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಪತಿ!

ಸೊರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಭೋಗ್ ಕಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನುಷ್ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ವೆಳಾರ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್, 17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗೊರಿಲ್ಲಾಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲೊ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್, 17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗೊರಿಲ್ಲಾಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲೊ

ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಒಹಿಯೋ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ 4 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ, ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಗೊರಿನ್ಲಾನ್...

ಆವಯ್ಚಾ ನಾಂವಾಕ್ ಕಳಂಕ್

ಆವಯ್ಚಾ ನಾಂವಾಕ್ ಕಳಂಕ್

ಆವಯ್ ತಸಲಿ ವಸ್ತ್ ನಾ. ಮೀಟಾ ಇತ್ಲಿ ರೂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್. ಭುರ್ಗೆಂ ರಡ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಪಳೆಯಾ...

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಖುನ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ್

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಖುನ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ್

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಅನ್ಯ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಾ ಧುವೆಕ್ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ಲೆ ಮಾಜ್ವೊಂಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕೋಲಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ...

ಉದ್ಕಾ ಪಂದಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮೊಡೆಲ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ

ಉದ್ಕಾ ಪಂದಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮೊಡೆಲ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ

ತೈವಾನಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಪಂದಾ ಏಕ್ ಮೊಡೆಲ್ ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾನಾ ಆಸ್ಥಮಾ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಬುಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಒಲಿವಿಯಾ (25). ಉದ್ಕಾ ಪಂದಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಕಸಲಿಚ್...

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಜಿವಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ?!

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಜಿವಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ?!

ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಮಾರ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂಯಿ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಜಿವಾಚಿ ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಪೊಂಡಿಚೇರಿ ಚುನಾವಣ್ ರ್ಯಾಲಿಂತ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲಾ...

ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಇಂದೊರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ 4 ಜಣಾಂಕ್ ಎಕೇಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಮಾರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬೋಬೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್....

ತೆಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವೊತಾಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ 66 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ತೆಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವೊತಾಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ 66 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ತೆಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವೊತಾಚಿ ದಾವ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೊತಾಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ 66 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಡ್ ವೊತಾಚಿ ದಾವ್ ಆಸಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ಂಚ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಕ್ರಮಾ....

ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ಭಾರತೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ಭಾರತೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಶಾರ್ಜಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಜಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಹೆ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕೇರಳಾ ಮುಳಾಚೊ 20 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ....

ಗುಜಾರಾತಾಂತ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ

ಗುಜಾರಾತಾಂತ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹಲ್ಲೆ ಚಲಂವ್ಚಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಗುಜಾರಾತಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಸುರಕ್ಷ ದಳಾನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮಾರ್ಚ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿಸಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ಚಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್....

ಮದ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಚೊ ಹಲ್ಲೊ!

ಮದ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಚೊ ಹಲ್ಲೊ!

ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಅಂಕಾರಾಂತ್ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 28 ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ 125 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಟರ್ಕಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಾಂತ್ ಆತಂಕಿಯಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾತಾವರಣ್ ತಂಗ್....

ಜೆರುಜಲೆಮ್ - ಇಸ್ರೇಲಿ ಬಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣಾಂ ಮೆಲಿಂ, 15 ಜಣಾಂ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್

ಜೆರುಜಲೆಮ್ - ಇಸ್ರೇಲಿ ಬಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣಾಂ ಮೆಲಿಂ, 15 ಜಣಾಂ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್

ಇಸ್ರೇಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ್, ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಾರ್ಗ್ ಸಂಖೊ 402’ಚೆಂ ಏಕ್ ಬಸ್, ಜೆರುಜಲೇಮ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆನೆ ಬ್ರಾಕ್’ಚ್ಯಾ ಮಹಾ ಮಾರ್ಗ್ 1’ಚ್ಯೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಕ್ಕಾಕ್ ವೆಗಾನ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ದ್ಯಾರಿಂ ಸವ್ ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬಸ್, ಉಜ್ವ್ಯಾಕುಶಿನ್....

ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ 4 ಜಣಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ 25 ಕಿ.ಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಚಟ್ಟನಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬಾಸ್ಕೊ ತುಡು ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಭೈರೊ, ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ತಪಾ...

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಐಸಿಸಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್!

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಐಸಿಸಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್!

ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್, ಸೈನಿಕ್, ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ವಿರೋಧ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತಕ್ಲ್ಯೊಚ್ಚ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕೀಂನಿ, ಆತಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆತಂಕ್...

ಕಂದಹಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಚಿ ಧಾಡ್!

ಕಂದಹಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಚಿ ಧಾಡ್!

ಆಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕಂದಹಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾ ವಯ್ರ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬಳ್ ಪ್ರದರ್ಸುಂಕ್ ಮುಕಾರ್....

ಆಕಾಂತಾಚಿ ಖಬರ್: ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ಟಾರ್ಗೇಟ್ ಮೋದಿ!

ಆಕಾಂತಾಚಿ ಖಬರ್: ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ಟಾರ್ಗೇಟ್ ಮೋದಿ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ಟಾರ್ಗೇಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಘಾತಾಚೊ ಅಂಶ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್....

ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದ್ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಹತ್ಯಾ!

ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದ್ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಹತ್ಯಾ!

ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂ ವಿರುದ್ಧ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಷ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೈಮಾನಿಕ್ ದಾಡ್ಣಿಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸವ್ ಜಣ್ ಭಾರತ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂಚಿ...

ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್: ಸಾತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್

ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್: ಸಾತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್

ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಚಡ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಏಕ್ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಜಮ್ಮು’ಚ್ಯಾ ಕಾತ್ರಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ನ್ ಸಾತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್...

ಉಜ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಲೆಂ ಸ್ಲಂ: ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಮೆಲಿಂ

ಉಜ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಲೆಂ ಸ್ಲಂ: ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಮೆಲಿಂ

ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸ್ಲಂ ಏಕಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಲಾಸೂನ್ ಗೊಬೊರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್...

ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೊವ್ಣೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಂಧ್ರ; ಘರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ

ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೊವ್ಣೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಂಧ್ರ; ಘರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ

ಬಂಗಾಳ್ ಖಾರಿಯೆಂತ್ ವಾಯುಭಾರ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಜೋರ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಬಾರ್ ಅನಾಹುತಾಂ...

ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ‘ಜಿಹಾದಿ ಜಾನ್‌’ ಖುನಿ

ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ‘ಜಿಹಾದಿ ಜಾನ್‌’ ಖುನಿ

ಸಂಸಾರಾಕ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾ ವಾಯುಸೇನೆಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಬಾರ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ಚ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಂನಿ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ‘ಜಿಹಾದಿ ಜಾನ್‌’ ಹಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್...

200’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ

200’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ

ಸಂಸಾರ್‘ಭರ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜಾಯಿಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ಆತಾಂ 200 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ರಾವೊವ್ನ್ 30 ಸೆಕುಂಡಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್, ಹ್ಯೆ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಕಾಂತ್ ಹಾಡೊಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್...

ದಾವುದಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾಕ್ ತಯಾರ್!

ದಾವುದಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾಕ್ ತಯಾರ್!

ಭೂಗತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಳ್ ನಾಯಕ್, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಕಾ ರಾಕಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಟಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆತಾಂ, ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್...

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಬೋವ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಿತಿನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಬೋವ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಿತಿನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಆಜ್-ಕಾಲ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಚಿ’ಚ್ಚ್ ಖಬರ್. ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಖ್ಖಿ ನಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಆದಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೆರ್ 13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಭೋವ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಿತಿನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್...

ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ 400 ವಯ್ರ್ ಝೊಪ್ಡಿಂ ಹುಲ್ಪಾಲಿಂ!

ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ 400 ವಯ್ರ್ ಝೊಪ್ಡಿಂ ಹುಲ್ಪಾಲಿಂ!

ದೇಶಾಚಿ ರಾಜಧಾನಿ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾ-ಪಟ್ಟೆಂತ್ಲಿಂ ಚಾರ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಝೊಪ್ಡಿಂ ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಗೊಬೊರ್....

ಇಸ್ರೇಲ್: ಯುವಕಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಇಸ್ರೇಲ್: ಯುವಕಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಶ್ಹಹರಾಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಲಾಗಿಂ ಎಕಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿನ್ 15 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲಿ. ಕೂಡ್ಲೆ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಸುರಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್...

ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್

ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್

ಲುಧಿಯಾನಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧಾರಿವಾಲ್ ಶಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸುಭಾಶ್ ಸಿಂಗ್, ಹಾಕಾ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಗಾರ್ಡಾನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆನಿ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಗಾರ್ಡಾಕ್ ವೀಸ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಮಾರ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ....

ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಭಯ್ಣಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪ್’ಲ್ಲೆ ಭಾವ್!

ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಭಯ್ಣಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪ್’ಲ್ಲೆ ಭಾವ್!

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಶಹಜಹಾನ್‌ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫೂಪಲ್ ಜಹಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಲ್ಯೆನ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂನಿ ತಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾಪುನ್ ಹತ್ತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಂನಿ ತಾಕಾ ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಮದೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚವ್ಕಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್....

ಬ್ಯಾಂಕಾಕಾಂತ್ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ !

ಬ್ಯಾಂಕಾಕಾಂತ್ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ !

ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್’ಚ್ಯಾ ಎರ್ವಾನ್ ದಿವ್ಳಾಲಾಗಿಂ ಬೊಂಬ್ ಫುಟೊನ್ 12’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್’ಚ್ಯಾ ಚಿಡ್ ಲೂಮ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎರ್ವಾನ್ ದಿವ್ಳಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹೊ ಸ್ಪೋಟ್ ಸಂಭಾವ್ಲಾ ಆಸೊನ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಚುರಾನ್ ಚೂರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ 20 ಜಣಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಜಣ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.