ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

Monday 15 Jun 2015 7:48am
Arun Raj Rodrigues.
Mandd Sobhann
ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್
 

    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರ್, ಹಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ‘ಥಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ’, ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 14, 2015’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್, ಹಾಣಿಂ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ.
    ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ - ದಿ ಇಂಡಿಫ್ಯಾಟಿಗೇಬಲ್ ಕ್ರುಸೇಡರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್, ರೊನಿ ಅರುಣ್ ಹಾಣೆಂ ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಲಾ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ 18’ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
    ಆಪ್ಣಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಣ್ ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.
    ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ವಾಂಟ್ಲ್ಯೊ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಿ ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ.
    ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾಸವೆಂ ಸಂವಾದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಜಮ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಹೊ ವಾಂಟೊ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೊ.
    ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್), ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊ (ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾಚಿ ಪತಿಣ್) ಆನಿ ಕ್ಲಾರಾ ಅರುಣ್ (ರೊನಿ ಅರುಣಾಚಿ ಪತಿಣ್) ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.