’ಥಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ’ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ

Thursday 11 Jun 2015 10:34am
’ಥಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ’ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ
 

    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಹಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ – ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 14, 2015’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತಾ.
    ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ - ದಿ ಇಂಡಿಫ್ಯಾಟಿಗೇಬಲ್ ಕ್ರುಸೇಡರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್, ‘ಥಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ’ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ರೊನಿ ಅರುಣ್ ಹಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಲಾ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ 18’ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
    ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಮಾ| ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜೆ. ಸ. ಪುಸ್ತಕ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ತಾ. ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾ.
    ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ. ಆಮಂತ್ರಣ್ ಚಿಟ್ಕಾಯ್ಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.