ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮಹೋನ್ನತ್ ರಾಯ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್

Monday 26 Dec 2016 12:54am
Santhosh Victor Fernandes
Prakash Shetty
ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮಹೋನ್ನತ್ ರಾಯ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್
 

ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿ'ಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ದಸಂಬರಾಚ್ಯಾ 24ವೆರ್ ರಾತಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ.

ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಚರಿತ್ರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಭಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಹೋನ್ನತ್ ರಾಯ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಇತಿಹಾಸ್, ವರ್ತಮಾನ್ ಆನಿ ಭವಿಶ್ಯ್ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್ಲಾ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಮನ್ಶಾರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ದುರ್ಬೊಳ್ ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂವ್ಣೆರ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್'ಲ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ದಶಾ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಣಾ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್, 1223 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ತವಳ್ಚೊ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಹೊನೋರಿಯಸ್ ತಿಸ್ರೊ, ಹಾಂಚೊ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್ ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ಗ್ರಿಸಿಯೊ ಶಹರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಜುದೇಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಶಹರ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆದಾರುನ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿನ್ "ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜನಾನಾಚೊ ನೀಜ್ ಅನ್ಭೋಗ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂ ಸಂಗಿಂ ನಟನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ. 

ದಬಾಜಿಕ್ ಪರ್ಬೆಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ನ್, ಗಾಂವಾನ್ ವೆಣೂರ್, ಜೆಜುರಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಂವ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾದಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಲೋಬೊ ಬಾಪ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿಚ್ಯಾ ಗಾಯನಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದೊಡೊ ಕೆಲೊ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.