ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

Sunday 25 Dec 2016 7:47am
Jascintha Pinto
Joachim Pinto
ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್
 

ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆಚ್ಯೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಂಸಾರ್’ಬರ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಸಂಬರ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಡಾವತ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7 ವೊರಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೆರೊಲ್ಸ್ ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 7.30’ಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾಂನಿ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇಕ್ ಆನಿಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದೊಡ್ತೊ ಕೆಲೊ.

ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಂನಿ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ, ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಆನಿಂ ಇತರ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಘಾಲ್ನ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್.ಕೊಮ್ ತರ್ಫೆನ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

Syndicates Media Network

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಪಾಪಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಜಾಗಯ್ತಾ

ಪಾಪಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಜಾಗಯ್ತಾ

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ನತಲಾಂಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್, ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶಾಂತೆಚೆಂ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆತಂಕ್’ವಾದ್ ಆನಿಂ ಝಜ್ ಹ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರೆವ್ಡೊನ್ ಗೆಲಾ. ಪೂಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾಯೆ...

ಉತ್ತರ್ ಕೊರೆಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಆಜಿಯೆಚಿ ಪುಜಾ

ಉತ್ತರ್ ಕೊರೆಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಆಜಿಯೆಚಿ ಪುಜಾ

ಉತ್ತರ್ ಕೊರೆಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಣೆಂಯಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಹಾಣೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಜಿಯೆಕ್ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಸಕ್ ಹಿಕಾ ಪುಜಾ ಕರ್ನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ 1919'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ದಿಸಾಚ್ ತಿ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ಖಂಯ್...

ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಖಾತಿರ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್

ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಖಾತಿರ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್

ಹ್ಯಾಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಶಹರ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೊ ಜೊ ಪುರಾತನ್ ಶಹರಾಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್, ರಂಗಾಳ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸಜಯಿಲ್ಲೊ...

ಉಡುಪಿಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಸಂಗಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್

ಉಡುಪಿಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಸಂಗಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್

‘ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ರೈತಾಂ ಆನಿಂ ಕಾಮಾಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಸೊಧಿಜಯ್/ಪಳೆಜಯ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ. ಉಡುಪಿ ದು:ಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್ಯೆ ಆವರಣಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಸಂಗಿಂ...

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರ್ಯ್ಯಾಲಿ! ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರ್ಯ್ಯಾಲಿ! ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್

‘ಸಮಾಜಾಂತ್ ಶಾಂತಿ, ಮೋಗ್ ಪ್ರಸಾರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ತರ್ಫೆನ್ ವಾಹನಾಂಚಿ...

ಬರ್ಲಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಟ್ರಕ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಸಿಸ್ ಘೆತಾ!

ಬರ್ಲಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಟ್ರಕ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಸಿಸ್ ಘೆತಾ!

ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಬರ್ಲಿನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಭಿತರ್ ಟ್ರಕ್ ವರ್ನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ. 12 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ತರ್ 48 ಜಣ್ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಸಿಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ...

ಮಡಿಕೇರಿಂತ್ ನತಲಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್

ಮಡಿಕೇರಿಂತ್ ನತಲಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್

ದಸಂಬರ್ 25 ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ನತಲಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ತೊಚ್ಚ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಧುವ್ರೆಚೆಂ ಶ್ಹಹರ್ ಮಡಿಕೇರಿಂತ್’ಯೀ ದಸಂಬರ್ 24ವೆರ್ ರಾತಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಶ್ಹಹರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಮೈಕೆಲಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.