ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

Sunday 25 Dec 2016 8:47am
Jascintha Pinto
Joachim Pinto
ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್
 

ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆಚ್ಯೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಂಸಾರ್’ಬರ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಸಂಬರ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಡಾವತ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7 ವೊರಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೆರೊಲ್ಸ್ ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 7.30’ಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾಂನಿ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇಕ್ ಆನಿಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದೊಡ್ತೊ ಕೆಲೊ.

ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಂನಿ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ, ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಆನಿಂ ಇತರ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಘಾಲ್ನ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್.ಕೊಮ್ ತರ್ಫೆನ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.