ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯೆ 162’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ – ಏಕ್ ವರ್ದಿ

Wednesday 10 Jun 2015 2:23am
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯೆ 162’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ – ಏಕ್ ವರ್ದಿ
 

    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯೆ 162’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ನಾಟಕ್ – ‘ರಿವೈಂಡ್’, ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 7, 2015’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಲಾಕುಲಾಚ್ಯಾ 6 ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಕಥಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ನೀನಾಸಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತಿಮ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್, ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಶಾತಿವಂತ್ ನಟನಾವರ್ವಿಂ, ಹೊ ನಾಟಕ್ ಭೋವ್ ಸೋಭಿತ್ ರಿತಿನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಕಲಾಕುಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚೊ ಆಖ್ರೇಚೊ ನಾಟಕ್ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಫಾವೊತೆಂ ಶಿಖರ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ.
    ಕಲಾಕುಲಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯೆ ಆವ್ದೆಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಹ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 14’ವೆರ್, ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಜೂನ್ 30’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ನವ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಕೀ ಚಲಾವಣ್ ಲಾಭ್ತಲಿ.
    ಕಲಾಕುಲಾನ್ ಎದೊಳ್ 17 ನಾಟಕ್ ಆನಿ 7 ನಾಟ್ಕುಳೆ / ರಸ್ತ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಣ್ ಕರ್ನ್, ದುಬಾಯ್ ಆನಿ ಖತಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಧರುನ್, ತಾಂಚಿಂ 151 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.