ಬ್ರಹ್ಮಾವರಾಂತ್ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ!

Monday 19 Dec 2016 1:36pm
Naveen Kulshekar
File
ಬ್ರಹ್ಮಾವರಾಂತ್ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ!
 

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲಿ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಆಲ್ತಾರಿ ವಯ್ರ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್’ಯಿ ಆಶಿರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಕೀ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಲೊಕಾ ಆನಿಂ ಇಗರ್ಜೆ ಮಧೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್. ಬರಿ ಖಬರ್ ವ ದುಖಾಚಿ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಮಿಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್’ಯಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ಘಾಂಟಿಚೊ ಆವಾಜ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಬಾಂದ್ಪಾ ಕಾಮ್ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಸ್ತರಾರ್ ಆಸಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಅಶೆಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ.

ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿಚೊ ಆವಾಜ್ ವ ನಾದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

Syndicate Media Network

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.