ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜ್

Sunday 18 Dec 2016 2:21pm
Naveen Kulshekar
File
ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜ್
 

ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮತ್ ದಸಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ.ಅನ್ನ್ ಫ್ರಾಯೆರಿಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಜಮ್ಲಿ ಆನಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೆಜ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆವ್ದಿ 2016-18 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಜುಡಿತ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್; ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಸ್ಸಿ ದಿಯೊದೊರ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿಂ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ದೆರೆಬೈಲ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆರ್ಚಿ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಸಿ.ಜಿ. ಎಸ್. ತಾಕೊಡೆ, ರೇಮಂಡ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಕೊ-ಒಪ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚ್ಯೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.