ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್

Friday 16 Dec 2016 2:25pm
Naveen Kulshekar
ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್
 

ಹ್ಯಾಚ್ 15 ದಸಂಬರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜ್ಯೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಶಕ್ತಿ ನಗರಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲಿ.

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಾತೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ 2003'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ಲಗ್ತಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾ| ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಯಾಜಕಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಮಿಸಾಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪ್ ಬೊನಿಫಾಸಾನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ‘ಇಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಘರ್, ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಆನಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಭೆಟಂವ್ಕ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾ.’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಪ್ ಬೊನಿಫಾಸ್. ‘ಹಿ ಸೊಭಿತ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸಬಾರ್ ಧರ್ಮಿಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಫಿರ್ಗಜ್’ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಾನಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾಂದುನ್ ಆಜ್ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಯಾ. ದೆವಾಚಿ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯೆರ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಪಡ್ತೆಲಿಂ.’ ಅಶೆಂ ತಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಜಾರಾ ವಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.