ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನತಾಲಾಂ ಗಿತಾಂ ಗಾಯಾನಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ-2016

Thursday 15 Dec 2016 10:17am
Naveen Kulshekar
Godwin
ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನತಾಲಾಂ ಗಿತಾಂ ಗಾಯಾನಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ-2016
 

ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕುಟಾಮ್ ಹಾಂಣಿಂ ಹ್ಯಾ ದಸಂಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಸದ್ಬಾವನಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ.

ಹೆಂ ತಾಂಣಿಂ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ 2014'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ಭಾಗ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಎಕೊಡೆಂ, ದೊಡ್ತೆಂ ಆನಿಂ ಪಂಗಡ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ 90 ಜಣಾಂನಿ ಹಾಂತು ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾಧರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತ್ ಆನಿಂ ನಾಚಾ ಸವೆಂ ಜಾಲಿ. ಮಾ| ಬಾ| ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಆನಿಂ ಕು| ಒವಿದಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಕಾಂ ನಿತಿದಾರಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯೆ ಆಕ್ರೇಕ್ ಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆನಿಂ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲಿಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

ಎಕೊಡೆಂ: ಸಿಯಾನ್ನಾ ಲೋಬೊ BKCS ಕೋರಮಂಗಲ, ಶಾರೊನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ವಿಜಯ ನಗರ್ ಆನಿಂ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಲೋಬೊ BKCS ಕೋರಮಂಗಲ.

ದೊಡ್ತೆಂ: ಸಿಯೆನಾ ಲೋಬೊ ಆನಿಂ ಅಲೆನ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ BKCS ಕೋರಮಂಗಲ, ಡೊವಿಟಾ ಲೋಬೊ ಆನಿಂ ಇವಿಟಾ ಲೋಬೊ ವಿಜಯನಗರ, ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಆನಿಂ ಜೆನಿಫರ್ ಸೆಜಾರಿ ಬೊಮನ್ನಹಳ್ಳಿ ಹಿಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿಂ. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕುಟಾಮ್ KCS ಯಶವಂತ್’ಪುರ್, ಸೆಜಾರಿ ಬೊಮನ್ನಹಳ್ಳಿ ಹಾಂಣಿಂ ಪಂಗಡ್ ಗಾಯಾನಾಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ, ಯುವಕಾಂ ಆನಿಂ ವ್ಹಡಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ.

ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಸವೆಂ ಟ್ರೋಫಿ ದಿಲಿ ಆನಿಂ ಸರ್ವಯ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ BKCS ಕೋರಮಂಗಲಾಕ್ ರೊಲಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

Sydicate Media Network

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.