ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್ ಥಾವ್ನ್ 8ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್

Wednesday 14 Dec 2016 10:58pm
Clara D'Cunha
Mandd Sobhann
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್ ಥಾವ್ನ್  8ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್
 

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, 2009 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ - ಸಂಗೀತ್ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ವಳ್ಕುನ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್, ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೆಂ ಘನಾದಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

8ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಆಯ್ತಾರಾ, ದಶೆಂಬ್ರ್ 11, 2016'ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ದಬಾಜಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. 

6 ವಿಭಾಗಾಂಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ 3 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಣೆಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹರ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ - 25,000 ರುಪಯ್ ನಗದ್, ಫುಲಾಂ ತ್ಹುರೊ, ಬಿರುದ್ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಣ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್ ಹಿಣೆಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಪೋಶಕ್ – ಶ್ರೀ ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ದುಬಾಯ್; ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ; ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ - ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪೀಂತ್ – ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. 

8ವೊ ಜಾಗತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಚೆ ವಿಜೇತ್ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್ – 

1. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ 2015: ಪದ್ಮಿನಿ ಡಿ. ನಾಯಕ್ - ಪದ್: ಭಗಿಯಾಂತು ಫೂಲ್ ಫುಲ್ತಾನಾ – ಆಲ್ಬಮ್: ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ರಾಗ ತರಂಗಿಣಿ

2. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗಾವ್ಪಿ 2015: ರೊಬಿನ್ ಜೆ. ಪಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ - ಪದ್: ಮೊಗಾ ತುಜಿ ಯಾದ್– ಆಲ್ಬಮ್: ಮೊಗಾ ಸಾವ್ಳಿ

3. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ನಾರ್ 2015: ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ - ಪದ್: ಆಜ್ ಪುಣೀ – ಆಲ್ಬಮ್: ಏಕ್ ಗೀತ್

4. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗೀತ್ ರಚ್ನಾರ್ 2015: ಪೊಬ್ರೆ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಪದ್: ಮಾಮಾಗೆಲಿ ಬಯ್ಲಾಂ ಗಾಡಿ – ಆಲ್ಬಮ್: ಮಾಣ್ಕಾಂ ಆನಿ ಮೊತಿಯಾಂ

5. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಣಾರ್ 2015: ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ - ಪದ್: ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾಳ್ – ಆಲ್ಬಮ್: ತೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ

6. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಬಮ್ 2015: ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜ – ಆಲ್ಬಮ್: ತೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ 

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಣ್, ಬೊಲಿವುಡ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್ ಹಿಣೆಂ 2 ಪದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಸಂತೊಸಾಯ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಹಿಂದಿ ಪದ್ ‘ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೇ ಸನಮ್’ ಗಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ‘ಜಯೊ ಜೆಜು ಬಾಳಾ’ ಕಂತಾರ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾದರ್ಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಸರ್ವ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟಯ್ತಾನಾ, ತಿಣೆಂ ವಿವಿಧ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ನಾರಾಂ ಸವೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ನಾರಾಂನಿ ಆಜ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲಾ ತರ್ ಫಕತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಸಂಗಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮರ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಹಿಂದಿ ಪದಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪದಾಂಕ್‍ಯೀ ತಾಂತುಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಜಿವಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಿದ್ಧನಾಥ್ ಬುಯಾಂವ್ ಹಾಚೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ರೇಡಿಯೊ – ‘ರೇಡಿಯೊ ಬುಯಾಂವ್’ – ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಿಣೆಂ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ - ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಪೋಶಕಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ವರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವರಯ್ಣಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪಾಲೊಂದಿಕರ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಫುಲುನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಕಾರ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಿದ್ಧನಾಥ್ ಬುಯಾಂವ್-ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಪಂಗಡ್, ‘ಸುಮೇಳ್’ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿ ಆನಿ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪದಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಹೆರಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Syndicates Media Nework

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.