ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್

Tuesday 13 Dec 2016 12:51am
Clara D'Cunha
Mandd Sobhann
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್
 

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿನ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ದಶೆಂಬ್ರ್ 4, 2016ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 180ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ - ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ ನೀನಾಸಂ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. 

ರೋಹನ್ ಡಿಸೋಜ, ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜ, ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಸ್ವರ್ಣಾ ರೀಟಾ ವೇಗಸ್, ಶೆಲ್ಡನ್ ತಾವ್ರೊ, ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಸಭಾಂಗಣ್ ಭರುನ್ ವೀಕ್ಷಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. 

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲಿಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.