ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ನಾಟಕಾಚೆಂ 75 ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

Monday 12 Dec 2016 11:01am
Naveen Kulshekar
Steven Pais & Stany Bantwal
ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ನಾಟಕಾಚೆಂ 75 ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್
 

"ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಚೆಂ ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಾ ನಾಟಕಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕುನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ಸಾಮ್ರಾಟಾನ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ದಾಖ್ಲೊ ಬರಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ 73 ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ಹುಮೆದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಹೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್” ಅಶೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಚೇತಕ್ ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಿಟಿ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ 10.12.2016 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ’ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ 75 ವ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾವೆಳಿಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೊಯ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಆನಿಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್‌ಯಿ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಶಾಸಕ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಹಾಣೆಂ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಹೊ ನಾಟಕ್ ಚಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆವಿಶಿಂ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಿಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಲಿಯಮ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ. ವೆದಿರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ಮಾಯಿ, ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೆನ್ನಿಸ್, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟೀವನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ನೈಜಿಲ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆಂ. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ಬೆಟ್ಟಿ ನಾಜ್ ಬೆಂಡ್ರಾ, ಜೂಲಿ ವಾಸ್ ಮರೋಲ್, ಪೀಟರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಬಸ್ರೂರ್, ಗ್ರೆಗರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಶಾಂತಿ ಬಾರ್ಬೊಜಾ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಫ್ಲೋರಾ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ, ರೊಯ್ಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ವಾಕೋಲಾ, ಪೀಟರ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಮುಂಡ್ಕೂರ್ ಆನಿಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಣಿಂ 75'ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಬಾಂದ್ರಾ ಆನಿಂ ವಿದ್ಯಾ ಪರಸ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಣಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್, ದಿವೆ ಆನಿಂ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾರೀಚ್ ರುಚ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಸರ್ವ್ ಕಲಾಕರಾಂನಿ ಸಶಕ್ತ್ ಅಭಿನಯನ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಹಾಸಯ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಲೊಕಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂಯಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೊ ನಾಟಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘಟಕಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯೆ ದಿಸಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜ್ಯೆರ್ ಹೊಚ್ ನಾಟಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಂತ್’ಯಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರುನ್ ತೆಣೆಂಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ವೆಗಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿ 100 ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

Syndicate Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.