ದೆರೆಬೈಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿವಿತ್ ಸಮುದಾಯ್, ಹಾಂಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್!

Sunday 11 Dec 2016 2:04pm
Naveen Kulshekar
Nakul
ದೆರೆಬೈಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿವಿತ್ ಸಮುದಾಯ್, ಹಾಂಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್!
 

ದೆರೆಬೈಲ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿವಿತ್ ಸಮದಾಯ್ (CLC) ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಲ್ಹಾನಾಂಚ್ಯಾ ಘಟಕಾಂನಿ, ಹ್ಯಾಚ್ ದಸಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಂಚಿ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿಂ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾವ್ಣೆಂ ಸಾತಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಮ್ಲೆ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿದಿ ಚಲವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಿ.ಎಲ್.ಸಿ’ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಡಿ’ಕೊಸ್ತಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆರೆಬೈಲ್ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊನ್ ಸಭೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿರ್ ಆಪವ್ನ್ ಬಸ್ಕಾ ಅರ್ಪಿತಾನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಪುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸಿ.ಎಲ್.ಸಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ಸಿ.ಎಲ್.ಸಿ.’ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನತಾಲಿಯಾ ವೇಗಸಾನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಕು| ಶರಲ್ ವೆಗಾಸಾನ್ ಲ್ಹಾನಾಂಚ್ಯಾ ಘಟಕಾಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ. ದೋನ್’ಯಿ ವರ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸೈರ್ಯ್ಯಾಂನಿ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನಾಚೊ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿ’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಿ.ಎಲ್.ಸಿ ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ‘ಸೆವಾ ಆನಿಂ ಮೋಗ್’ ಹೊಚ್ಚ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಿ.ಎಲ್.ಸಿ’ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ದೆರೆಬೈಲ್ ಘಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ಮಿತಾಯೆ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಪ್ರಕಟ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾ| ಗ್ರೇಶನ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಮಾ| ಬಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪೆರಿಸ್ (ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್) ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ (ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್) ಶ್ರೀ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ (ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿ ಮಂಡಳಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಹ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂಯ್ನಿ ಸಿ.ಎಲ್.ಸಿ’ಚ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ವಾಖಣುನ್ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಭೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲಿಂ. ಶ್ರೀ ಡೆನ್ಜಿಲಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣಿಂ ಕೆಲಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನಾಂಚ್ಯಾ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸದಸ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಹಾಸ್ಕುಳೆ ಆನಿಂ ತೀನ್ ಪದಾಂ ಸವೆಂ ನಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ರುಚಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ದೆರೆಬೈಲ್ ಸಿ.ಎಲ್.ಸಿ’ಚ್ಯೆ ದೋನ್’ಯಿ ಘಟಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.