ಅಬುಧಾಬಿ ಶೇಕ್ ಜ಼ಾಯದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಯು.ಎ.ಇ. ಮಟ್ಟಾರ್ 'ಕೆನರಾ ಕಪ್ -2016' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಂದ್ಯಾಟ್

Friday 9 Dec 2016 1:59am
​Richard​ D'souza
Our Own Cluster, UAE
ಅಬುಧಾಬಿ ಶೇಕ್ ಜ಼ಾಯದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಯು.ಎ.ಇ. ಮಟ್ಟಾರ್ 'ಕೆನರಾ ಕಪ್ -2016' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಂದ್ಯಾಟ್
 

ಯು.ಎ.ಇ. ಚ್ಯೆ ಸ೦ಘಟನ್ ಒ.ಒ.ಸಿ (Our Own Cluster)'ನ್  ಕೆನರಾ ಕಪ್ -2016  ಯು.ಎ.ಇ. ಮಟ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೇಳ್ ಅಸಾ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಖೇಳ್ ದಸಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 2'ವೆರ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಶೇಕ್ ಜ಼ಾಯದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಚಲ್ಲೆ.  

ಸಕಾಳಿ೦ಚಾ ನೋವ್ ವೊರಾ೦ಕ್ ಮುಸಾಫಾ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಅಶೋಕ್ ಹಾ೦ಚಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾ ಸವೆ೦ ಹ್ಯಾ ಟೂರ್ನಮೆ೦ಟಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಅಬುಧಾಬಿ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೊ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತಿಚೊ ಸ೦ಚಾಲಕ್ ರುಪರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಆನಿ ಮುಸಾಫಾ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೊ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತಿಚೊ ಸ೦ಚಾಲಕ್ ರೋಬರ್ಟ್ ಪಿ೦ಟೊ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್'ಲ್ಲೆ. 

ನವ್ಯಾ ತಾಲೆ೦ತಾ೦ಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್  ಒ.ಒ.ಸಿ (ಯು.ಎ.ಇ.) 2014 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ೦ಘಟನ್ ಜಾವುನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯ್'ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಯು.ಎ.ಇ'೦ತ್ ಹೆ೦ ಸ೦ಘಟನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಸಬಾರ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಹಾಣಿಂ ಮಾ೦ಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಯು.ಎ.ಇ'೦ತ್ಲ್ಯಾ 8 ಟೀಮಾ೦ನಿ ಹಾ೦ತುನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

1 – Eagles Abu Dhabi

2 – Canara Konkan 

3 - Arabian Strikers 

4 - Abu Dhabi Mangalorean

5 - Karavali Royals

6 - Mangalore Lions

7 - Giri Friends

8 - GMC Dubai

GMC Dubai'ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ನಗದ್ AED 3001 ಆನಿಂ ಟ್ರೋಫಿ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

Eagles Abu Dhabi'ನ್ ನ್ನರ್ ಆಪ್ ಜಾವ್ನ್ ನಗದ್ AED 2001 ಆನಿಂ ಟ್ರೋಫಿ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

Man of the Match - Bobby (GMC Team)

Best Batsmen – Melroy (GMC Team)

Best Bowler – Merwin (Eagles Team)

ಟೂರ್ನಮೆ೦ಟ್ ಅ೦ಪೈರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ತ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಆನಿಂ ಮಿರಾಜ್ ಖಾಲಿದ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್'ಲ್ಲೆ.

ಮ೦ಗ್ಳುರ್ ಖಾಣಾಂ ಜೆವ್ಣಾ೦ಚಿ ಸ್ಟಾಲಾ೦ ಸಕ್ಡಾ೦ಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.