ಅಬುದಾಬಿಂತ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ

Tuesday 6 Dec 2016 4:58am
ಅಬುದಾಬಿಂತ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ
 

ಹ್ಯಾಚ್ ದಸಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಅಬುದಾಬಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಬುದಾಬಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಸಾಫಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5.30 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಮಾ| ಬಾ| ಅಶೋಕ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, (ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್) ಬಾ| ಆನಿ ಕ್ಷೇವಿಯರ್ (ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್) ಹಾಂಣಿಂ ಕೆಲಿ. ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ನೊವೆನ್’ಯಿ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಳಿಕ್ ಆನಿಂ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಬೇಸ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್  ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಣ್ಯ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಯಾಜಕಾಂನಿ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕೆಲಿ. ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕೇಕ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕೇಕ್ ಆನಿಂ ಪೀವನ್ ದಿಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಸಾಧರ್ ಜಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಗಿತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ನಾಚ್ ಕರ್ನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೈವಿಕ್ ಆನಂದ್ ದಿಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಮೆಡಿ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಮುಸ್ಪಾಫಾಚ್ಯಾ ಯುಜಜನಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹಾಸಯ್ಲೆಂ. ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮಜೆದಾರ್ ನಾಚ್ ನಾಚುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಚಕಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಳ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ‘ಮಾಂಡೊ’ ಆನಿಂ ‘ಬಾಯ್ಲಾ’ ಪದಾಂ ನಾಚಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸಾಧರ್ ಜಾಲಿ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಲಾವ್ದಾತೆ ಗಾವ್ನ್ ಆಕೇರ್ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆನಿ ಕ್ಷೇವಿಯರ್, ಬಾ| ಎವ್ಜಿನ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್, ಬಾ| ಬಿಜೂ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್, ಮಾನಾಚ್ಯೆ ಸೈರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಬೆನ್ನಿ ಟ್ರಾವಾಸೊ, ರೊಬರ್ಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿಂ ರಿಚರ್ಡ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಯಾಜಕಾಂನಿ ಆನಿಂ ಸೈರ್ಯ್ಯಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.