ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾಲೆ

Tuesday 6 Dec 2016 2:51am
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾಲೆ
 

ಹ್ಯಾಚ್ ದಸಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೆವ್ಪಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್: ವಿಮಲ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಸಾಹಿತಿ ಸುಧಾ ಕಾರಾಂಗಾಟೆ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜೀವನ್ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಭಾಟಿಕರ್, ತಶೆಂಚ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ ಸೆವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಿಕಾ ಡಾ| ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾ ಆನಿಂ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಗ್ಗ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಹಾಚೊ ಚೇರ್’ಮೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 129 ಕರೊಡ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ 25 ಲಾಖ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ್. ಆಮಿ ಜರ್ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ತಾಲೆಂತ್’ವಂತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರಿನಾಂವ್ ತರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ 15-20 ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ, ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಸಗ್ಳಿ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಜಯ್ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರಿಜಯ್.

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ನ್  ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.