ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಲಾಂಛನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

Saturday 3 Dec 2016 2:26am
Karnataka Konkani Sahitya Academy
ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಲಾಂಛನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2017, ಫೆಬ್ರೆರ್ 10, 11 ಆನಿ 12’ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಹಾಚೆಂ ಲಾಂಛನ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಥಳಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 02.12.2016’ವೆರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಲಾಂಛನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಲಾಂಛನ್ :

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ 3 ಧರ್ಮಾಂಚೊ 41 ಸಮುದಾಯಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಂಬ್ಳಿ ರಂಗ್, ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ತ್ರಿವರ್ಣ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಧನ್ ಗುಮಟ್, ಚಂದ್ರ್, ಮಾಡ್ ಆನಿ ದರ್ಯೊ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳಿಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್ ತರ್, ಹೊಡೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಸಂಕೇತ್. ಕಾವಿ ಬಣ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಕಲಾ `ಕಾವಿಕಲಾ’ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಉದೆಲ್ಲಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಂಚ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ವೇದ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಚೆಂ ಗಿರೇಸ್ತ್’ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಹಿತಿಕ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿವಿಧತಾಯೆ ಸವೆಂ ದಾಕೊಂವ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಸಂಭ್ರಮ್‍ಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್.

ಹೆಂ ಲಾಂಛನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಜೆ.ಪಿ. ಡಿಸೋಜ ಕಯ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆಂ ರಚ್ಲಾಂ.

ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಥಳಾಂ: 

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಖಾಣಾಂ-ಜೆವ್ಣಾಂ, ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪರಿಕರಾಂ, ವಿಭಿನ್ನ್ ಆಚರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್, ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರೊ ಕರುಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ತೀನ್‍ಯಿ ದಿಸಾ  ಟೌನ್ ಹೊಲಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಥಳಾಂಕ್ (Stalls) ಆವ್ಕಾಸ್ ರಚುನ್ ದಿಲಾ.

ಅ. ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗ್ :

1. ಕೊಂಕಣಿಚಿಂ ವಿವಿಧ್ ಲೋಕ್‍ವೇದ್ ಕಲಾ ದಾಕೊಂವ್ಕ್.

2. ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಜೀವನ್, ಪರಿಸರ್ ದಾಕೊಂವ್ಚಿಂ ಜೀವಂತ್ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತಾ 

3. ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಕರಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಸಾಧನಾಂ

4. ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಸಿಡಿ ವಿಕ್ರೊ

5. ಕೊಂಕಣಿ ಖಾಣಾಂ ಜೆವ್ಣಾಂ

 

• ಹೇರ್ ವಿಭಾಗ್ : ವಾಣಿಜ್ಯ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಥಳಾಂ

• * ಖೆಳ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು * ವಸ್ತರಾಂ * ಐಸ್‍ಕ್ರೀಮ್ * ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚಿಂ ಖಾಣಾಂ-ಜೆವ್ಣಾಂ * ಗೊಡ್ಶೆಂ-ಮಿಠಾಯ್ ಆನಿ ಹೇರ್ Stalls

 

ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಶೇಖರ ಗೌಡ, ಕೆ. ದೇವದಾಸ ಪೈ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ. ಬಿ. ದೇವದಾಸ ಪೈ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

 

 

 

 

ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತಿಕ್ :

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಹಾನಗರ್ ಪಾಲಿಕಾ ಬಾಂದಪ್, ಲಾಲ್‍ಭಾಗ್, ಮಂಗ್ಳುರ್-575003

ಫೊನ್: 0824 2453167 ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತಾ. 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.