ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜ್, ಮುಡಿಪು ವಾರ್ಷಿಕ್ ಮಹಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಸುರು!

Friday 2 Dec 2016 11:48am
File
ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜ್, ಮುಡಿಪು ವಾರ್ಷಿಕ್ ಮಹಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಸುರು!
 

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಪುಣ್ಯ್’ಕ್ಷೇತ್ರ್, ಮುಡಿಪು ಹಾಂಗಾಚೊ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ದಸಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊನ್ ಸಹ ಯಾಜಕಾಂ ಸವೆಂ ಮಿಸಾಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕರ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.

‘ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸವೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ದೆಣೆಂ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ದೆವಾಚೊ ಆನಿಂ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಬರೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರಿಜಯ್’ ಅಶೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

Prajavani

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.