ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 180ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

Thursday 1 Dec 2016 5:01am
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 180ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ
 

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್’ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ – ಕಲಾಕುಲ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ದಸಂಬರ್ 4, 2016’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 180’ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ನಾಟಕ್ ‘ಮಾಗಿರ್‍ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೀನಾಸಂ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೊ ಸಾದರ್ ಕರ್ನ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿಲಾ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.