ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

Monday 28 Nov 2016 2:23am
Karnataka Konkani Sahitya Academy
File
ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ 2017 ಫೆಬ್ರೆರ್ 10 11 ಆನಿಂ 12’ವೆರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೃಹತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನಾಚ್ಯಾ ವೇದಿರ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ - ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೇ (1) ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ, (2) ಸ್ರೀಯೊ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ, (3) ಇತರ್ ಕಲಾವಿದಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಗಾಯನ್-ನೃತ್ಯ್-ಅಭಿನಯ್ ಮಿಶ್ರಿತ್  15 ಮಿನುಟಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತಶೆಂಚ್ (4) ಜನಪದ ಕಲಾವಿದ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ್ ನೃತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸೂಕ್ತ್ ಕಲಾವಿದಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ವಿವರಾ ಸಂಗಿಂ 12.12.2016 ಭಿತರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟೊಣ್, ಲಾಲ್‍ಭಾಗ್, ಮಂಗ್ಳುರ್-575003 ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಾಡುಯೆತಾ. ಆಪವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಗೌರವ್ ಧನ್ ಲಾಬ್ತೆಲೆಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.