ಸೋದ್-4 ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್ – ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ – ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

Monday 1 Jun 2015 11:02pm
Arun Raj Rodrigues.
Mandd Sobhann
ಸೋದ್-4 ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್ – ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ – ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
 

    ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ಹಾಚೆರ್ ಆಗೊಸ್ತ್ 2014 ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಟಿ.ವಿ. ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಯ್ 31, 2015’ವೆರ್ ರಾಯ್ ಆನಿ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳೆಕ್ ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸೆರೆಮನಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೊ. ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್, ಚೆಫ್ಸ್ ಸಿ.ಎಕ್ಸ್., ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ.
    ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ 2 ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂಚೆ ಅಂಕೆ ಘಾಲ್ನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಡಬ್ಬೊ, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ, ಆನಿ ವೀಕ್ಷಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ತೊ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಅಂಕೆ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲೆ.
    ‘ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್’ ಬಿರುದ್ ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್, ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾರ್ 300 ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ 273 ಜೊಡುನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ, ತರ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿ‘ಕೊಸ್ತಾ 267.5 ಅಂಕೆ ಜೊಡುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ‘ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್’ ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಕಾ 269 ಅಂಕೆ ಲಾಬ್ಲೆ ತರ್ ಫಕತ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ 268.5 ಅಂಕೆ ಜೊಡುನ್ ಸ್ಮೆನಿಟಾ ಪಿಂಟೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಸಿದ್ಧನಾಥ್ ಬುಯಾಂವ್ ಹಾಣೆಂ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಕುರ್ವಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ.
    ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾಕ್ - ನಿತಿನ್ ಕುಟ್ಟುಂಗಳ್ (ಕೇರಳಾ), ಸೊನಿಯಾ ಶಿರ್ಸಟ್ (ಗೊಂಯ್), ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ (ಮಂಗ್ಳುರ್) ಆನಿ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.
    ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್ ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬಿರುದಾಂ ಸವೆಂ - ರು.50,000/- ನಗ್ದೆನ್, ಮುಕುಟ್, ಭುಜಾಪಟ್ಟಿ (sash), ಟ್ರೋಫಿ, ಫುಲಾಂ ತುರೊ, ಸಾಂಗಾತಾ ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ದಿಲ್‍ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಆನಿ ವಿಂಟೇಜ್ ವಾಯ್ನ್ ಬೋತ್ಲ್ ಲಾಭ್ಲಿ. ರಾಯ್ ಕೊಗುಳೆಚ್ಯಾ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಚೆ ಪೋಶಕ್ ಬಾಬ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ತರ್, ರಾಣಿ ಕೊಗುಳೆಚ್ಯಾ ಇನಾಮಾಚೆ ಪೋಶಕ್ ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಡಾಯಾನಾ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯೊ ಧುವೊ, ಆ್ಯಂಡ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಆ್ಯಡ್ರೀನಾ ಡಾಯಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.
    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ರಾಯ್‍ಭಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್, ರಾಯ್ ಆನಿ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳೆಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ದಿಲೊ, ಆನಿ ತಾಣಿಂ ತೆಂ ಖುಶೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. 
    ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ ಆನಿ ಸ್ಮೆನಿಟಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ರು.25,000/- ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ದಿಲ್‍ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಟೇಜ್ ವಾಯ್ನ್ ಬೊತ್ಲ್ ಲಾಭ್ಲಿ.
    ಚ್ಯಾರ್‍’ಯೀ ಜಣಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಗಾಯಾನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ವಾವುರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ.
    ಬಾಬಾ ಕೆನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕ್ಯಾನಡಾ ಪೋಷಿತ್ ‘ಕೊಣ್ ಜಾತಿತ್ ರಾಯ್ ಆನಿ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್?’ (‘Guess the Winner’ contest) ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಚಿ ಸೊಡ್ತಿ ಕಾಡ್ನ್ – ರು.10,000/- ಹಾಚಿ ಅದೃ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ವಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ ನೀಶ್ಮಾ ಮ್ಯೂರಿಯೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ.
    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್, ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರ್; ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಲುವಿ ಪೀಂತ್; ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊಂತೆರೋ (ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ದಿಲ್‍ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ) ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.
    ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್, ಕಾರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ಚ್ ಸೋದ್-4 ಟೊಪ್ ಟೆನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಟೊಪ್ ಟೆನ್ ಹಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ - ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ರಾಯ್ನೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಶೆಲ್ಟನ್ ಪಿಂಟೊ, ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ, ಸ್ಮೆನಿಟಾ ಪಿಂಟೊ, ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸೆನೆಟ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೋಪಿಸ್ ಹಾಣಿಂ - ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ.
    ಬಾಬ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.