ಸೋದ್-4 ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್ – ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ – ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

Monday 1 Jun 2015 11:02pm
Arun Raj Rodrigues.
Mandd Sobhann
ಸೋದ್-4 ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್ – ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ – ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
 

    ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ಹಾಚೆರ್ ಆಗೊಸ್ತ್ 2014 ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಟಿ.ವಿ. ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಯ್ 31, 2015’ವೆರ್ ರಾಯ್ ಆನಿ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳೆಕ್ ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸೆರೆಮನಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೊ. ಕುರ್ವಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್, ಚೆಫ್ಸ್ ಸಿ.ಎಕ್ಸ್., ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ.
    ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ 2 ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂಚೆ ಅಂಕೆ ಘಾಲ್ನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಡಬ್ಬೊ, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ, ಆನಿ ವೀಕ್ಷಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ತೊ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಅಂಕೆ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲೆ.
    ‘ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್’ ಬಿರುದ್ ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್, ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾರ್ 300 ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ 273 ಜೊಡುನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ, ತರ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿ‘ಕೊಸ್ತಾ 267.5 ಅಂಕೆ ಜೊಡುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ‘ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್’ ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಕಾ 269 ಅಂಕೆ ಲಾಬ್ಲೆ ತರ್ ಫಕತ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ 268.5 ಅಂಕೆ ಜೊಡುನ್ ಸ್ಮೆನಿಟಾ ಪಿಂಟೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಸಿದ್ಧನಾಥ್ ಬುಯಾಂವ್ ಹಾಣೆಂ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಕುರ್ವಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ.
    ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾಕ್ - ನಿತಿನ್ ಕುಟ್ಟುಂಗಳ್ (ಕೇರಳಾ), ಸೊನಿಯಾ ಶಿರ್ಸಟ್ (ಗೊಂಯ್), ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ (ಮಂಗ್ಳುರ್) ಆನಿ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.
    ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್ ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬಿರುದಾಂ ಸವೆಂ - ರು.50,000/- ನಗ್ದೆನ್, ಮುಕುಟ್, ಭುಜಾಪಟ್ಟಿ (sash), ಟ್ರೋಫಿ, ಫುಲಾಂ ತುರೊ, ಸಾಂಗಾತಾ ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ದಿಲ್‍ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಆನಿ ವಿಂಟೇಜ್ ವಾಯ್ನ್ ಬೋತ್ಲ್ ಲಾಭ್ಲಿ. ರಾಯ್ ಕೊಗುಳೆಚ್ಯಾ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಚೆ ಪೋಶಕ್ ಬಾಬ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ತರ್, ರಾಣಿ ಕೊಗುಳೆಚ್ಯಾ ಇನಾಮಾಚೆ ಪೋಶಕ್ ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಡಾಯಾನಾ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯೊ ಧುವೊ, ಆ್ಯಂಡ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಆ್ಯಡ್ರೀನಾ ಡಾಯಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.
    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ರಾಯ್‍ಭಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್, ರಾಯ್ ಆನಿ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳೆಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ದಿಲೊ, ಆನಿ ತಾಣಿಂ ತೆಂ ಖುಶೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. 
    ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ ಆನಿ ಸ್ಮೆನಿಟಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ರು.25,000/- ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ದಿಲ್‍ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಟೇಜ್ ವಾಯ್ನ್ ಬೊತ್ಲ್ ಲಾಭ್ಲಿ.
    ಚ್ಯಾರ್‍’ಯೀ ಜಣಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಗಾಯಾನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ವಾವುರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ.
    ಬಾಬಾ ಕೆನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕ್ಯಾನಡಾ ಪೋಷಿತ್ ‘ಕೊಣ್ ಜಾತಿತ್ ರಾಯ್ ಆನಿ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್?’ (‘Guess the Winner’ contest) ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಚಿ ಸೊಡ್ತಿ ಕಾಡ್ನ್ – ರು.10,000/- ಹಾಚಿ ಅದೃ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ವಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ ನೀಶ್ಮಾ ಮ್ಯೂರಿಯೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ.
    ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್, ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರ್; ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಲುವಿ ಪೀಂತ್; ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊಂತೆರೋ (ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ದಿಲ್‍ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ) ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.
    ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್, ಕಾರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ಚ್ ಸೋದ್-4 ಟೊಪ್ ಟೆನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಟೊಪ್ ಟೆನ್ ಹಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ - ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ರಾಯ್ನೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಶೆಲ್ಟನ್ ಪಿಂಟೊ, ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ, ಸ್ಮೆನಿಟಾ ಪಿಂಟೊ, ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸೆನೆಟ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೋಪಿಸ್ ಹಾಣಿಂ - ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ.
    ಬಾಬ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 7ವಿ, 8ವಿ 9ವಿ ಆನಿಂ 10ವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ (ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್) ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸನ್ವಾರಾ,...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿನ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ದಶೆಂಬ್ರ್ 4, 2016ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 180ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ - ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ ನೀನಾಸಂ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 180ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 180ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್’ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ – ಕಲಾಕುಲ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ದಸಂಬರ್ 4, 2016’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 180’ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ನಾಟಕ್ ‘ಮಾಗಿರ್‍ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’...

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ 73’ವೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್ ಆನಿಂ ‘ಚಲಿಯೆ ಚತ್ರಾಯ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್!

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ 73’ವೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್ ಆನಿಂ ‘ಚಲಿಯೆ ಚತ್ರಾಯ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್!

ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ (ರಿ) ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಚೊ 73’ವೊ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಉತ್ಸವ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊರಾಚ್ಯಾ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ವರ್ದಿ ಆನಿಂ ಲೇಕ್’ಪಾಕ್...

ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡಾಂಚಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡ್ಲಿ

ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡಾಂಚಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡ್ಲಿ

ಮೆರಿಟೈಮ್ ರೆಸ್’ಕ್ಯೂ ಸಬ್-ಸೆಂಟರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವೆನ್, ಮೊಂಗನ್ ರಾಯನ್ ಫ್ರುಗಾಲಿದಾದ್ (33) ಫಿಲಿಪಿನೊ, ಎಮ್.ವಿ. ಇಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೋಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಧ್ಯಾನೆಚ್ಯಾ 12.25 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ನ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯ್ 1, 2016 ಪರ್ಯಾಂತ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ....

2016ಚೆಂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್

2016ಚೆಂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್

ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೈದನಾರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಂಗಡ್ 4 ವಿಕೆಟಿಚೆಂ ರೋಚಕ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ 2016ಚೆಂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಪ್ಣಾಂಚೆ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಕೋಲ್ಕತಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲ್ಯಾ....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಹಾಸ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಬಿಂದಾಸ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಹಾಸ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಬಿಂದಾಸ್’

ಫೆಬ್ರೆರ್ 7, 2016ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್, 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 170ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ‘ಆಮಿ ದೊಗಿ ಸೆಜಾರಾ’ ಖ್ಯಾತಿಚ್ಯಾ ದಾಂತಿ ಭಾವಾಂ – ಅರುಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಒಲ್ವಿನ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್, ‘ಹಾಸ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಬಿಂದಾಸ್’...

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ದಿನಕರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ-ಹಕ್ಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ದಿನಕರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ-ಹಕ್ಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

‘ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೊರಿ’ ಆಪ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ, ಮನ್ಶಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್ ದೆ| ಲೊರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ `ಲೊರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಮಾನವ್-ಹಕ್ಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ - ಹಾಂಚೊ ದುಸ್ರೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಂಭ್...

ರೋಮಿ (ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ರೋಮಿ (ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್, ಮಾ| ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜೆ. ಸ., ಗೊಂಯ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ – ‘ರೋಮಿ (ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ...

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳೆಕ್ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಖಬರ್!. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದುಬಾವಾಸ್ಫದ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಕ್ ಪೋಲೀಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ನಜಮೂಲ್ ಹೂಡ (25) ಬಂದಿತ್ ಆರೋಪಿ. ಭಯೊತ್ಪಾದನ್ ದಾಡ್’ಪಸಾಯ್ ಬ್ಯೂರೊ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ರಾತಿಂ ಸರಿಸುಮಾರ್ 2 ವೊರಾರ್ ಎಟಿಎಸ್....

ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ಧ್!?

ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ಧ್!?

ವಾಹನಾಂ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ಧ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಜಯ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರಿಗಾ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ್ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ್, ಸಾರಿಗಾ ಇಲಾಖೊ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ...

ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಧಲಯಿಲ್ಲಿ 50ವಿ ಕ್ಲೋಡ್ ನಾಯ್ಟ್!

ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಧಲಯಿಲ್ಲಿ 50ವಿ ಕ್ಲೋಡ್ ನಾಯ್ಟ್!

`ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ (ರಿ.)’ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಬೆಂದುರ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕಣ್ ಕಲಾಶ್ರೀ’ ಕ್ಲೋಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಚಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ (50) ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಜನೆರ್ 17 ವೆರ್ ಸಾಧರ್ ಕೆಲಿ! ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ತಶೆಂ...

ನಾಗರಿಕ್ ಸಮಾಜ್, ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಒಪ್ವಾನಾ

ನಾಗರಿಕ್ ಸಮಾಜ್, ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಒಪ್ವಾನಾ

“ದೇಶಾಂತ್ ಆತಾ’ತಾಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಕ್, ನಾಗರಿಕ್ ಸಮಾಜ್ ಒಪ್ವಾನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಮ್ಚಾ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಡಾ| ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್. ತೊ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಂದೇಶ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್...

ಶ್ರೀಮತಿ ಎವ್ಲಿನಾ ಮಾರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾಕ್ `ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕಣ್ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರಧಾನ್

ಶ್ರೀಮತಿ ಎವ್ಲಿನಾ ಮಾರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾಕ್ `ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕಣ್ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರಧಾನ್

"ಹರ್ ದಿಸಾ, ಸಕಾಳಿಂಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಮಳಾರ್ ವಿವಿಧ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿಂ ಭಾವನಾಂ ದಾಕಯ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ಜೀವನ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಏಕ್ ಅಂಗ್. ನಾಟಕ್ ಜಿವಿತ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಕಲಾ" ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖ್ಯಾತ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೆನ್ರಿ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಚಿ ‘ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೆನ್ರಿ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಚಿ ‘ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’

ಜನೆರ್ 3, 2016, ಸಂಜೆಚ್ಯಾ 6.30 ವೊರಾರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ 169ವ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೆನ್ರಿ ಮೊರಾಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ‘ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಧರ್...

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾ ಸವೆಂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾ ಸವೆಂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ

ಪಠಾಣ್’ಕೋಟಾಂತ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಲಕ್ಕಾಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಗಾಂವ್ ಯೆಲಂಬೆಲಸರಿಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾಸವೆಂ ತಿರ್ಸಾಲಿ. ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ವಿಶೇಸ್...

ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಾಯ್ದೊ ಮುಕಾರ್ಸಿನಾಂತ್!

ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಾಯ್ದೊ ಮುಕಾರ್ಸಿನಾಂತ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂನಿ ಕೇಬಲ್ ಟಿ.ವಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದಸಂಬರ್ 31 ಭಿತರ್ ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬದ್ಲಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಆವ್ದಿ ಮುಕಾರ್ಸಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಉಡುಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್...

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ‘ಏಲಿಯನ್’!

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ‘ಏಲಿಯನ್’!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಕಿ.ಮಿ. ಪಯ್ಸ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಕೃತಿಚಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪ್ರಾಣಿ ರಾತಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಂಚಾರ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಭಿಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ ‘ಏಲಿಯನ್’ ಗೀ? ವಿಚಿತ್ರ್ ಪ್ರಾಣಿ?

ಹರೀಶ್ ಖುನಿ ಪ್ರಕರಣ್: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬಂದ್

ಹರೀಶ್ ಖುನಿ ಪ್ರಕರಣ್: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬಂದ್

ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾಲ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟುಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹರೀಶಾಚಿ ಖುನಿ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗದಳ, ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ ಬಂದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್...

ಎಂಆರ್‍ಪಿಎಲ್‍ ಥಾವ್ನ್ 122 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್

ಎಂಆರ್‍ಪಿಎಲ್‍ ಥಾವ್ನ್ 122 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ರಿಫೈನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ 122 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‍ ಸುರು ಕರ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚೊ ವ್ಯೆವಸ್ಥಾಪಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎಚ್.ಕುಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

‘ಸುಮೇಳ್’ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್-ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 1, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್....

ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮತ್: 12% ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಘೋಷಣ್

ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮತ್: 12% ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಘೋಷಣ್

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಥೀಕ್ ಜಶೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ 97’ವಿ ಜೆರಾಲ್ ಜಮತ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 20’ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಜುಬಿಲಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಶೆದಾರಾಂಕ್...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ

2015-16’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್....

ಫ್ಲಾಡ್ ಮೇವೆದರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಕೊರೊಡೊಂ ಅಭಿಮಾನಿ ರಾಕ್ತಾತ್!

ಫ್ಲಾಡ್ ಮೇವೆದರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಕೊರೊಡೊಂ ಅಭಿಮಾನಿ ರಾಕ್ತಾತ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಾಂತ್ ಎಕ್’ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಸಲ್ವಣಿ ದೆಕಾನಾತ್’ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮ್ಹಣೊನ್ಂಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೇವೆದರ್ ಜೂನಿಯರ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಖೆಳಾಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ವೆದಿ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಚ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 165’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 165’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಆಪ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ – ‘ಸಂತಾನಾಮ್’, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 165’ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಪ್ತಂಬರ್ 6, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಸಾದರ್....

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂ-ವಾಂವ್ಟಿನ್ ಹ್ಯಾ ಧರ್ತೆಂತ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಫಳ್ ಮರಿಯೆಕ್ ತಶೆಂ ರಚ್ನಾರಾಕ್ ಭೆಟವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ `ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ’ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ವಾ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಉಡಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಚರಣ್ ...

ಮಂಗ್ಳುರಾಸವೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ : ಕೇಂದ್ರ್

ಮಂಗ್ಳುರಾಸವೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ : ಕೇಂದ್ರ್

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಎನ್’ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಬೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲಿ `ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೆವ್ಜಣ್’ ಹಾಕಾ ವಿಂಚೊನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ 98 ಶ್ಹೆರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಯಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿಂ ಹೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಶ್ಹೆರಾಂಯ್ ವಿಂಚೊನ್...

AIKWO ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್

AIKWO ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಟನ್ (All India Konkani Writers’ Organisation - AIKWO), ಹಾಣಿಂ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೊಸ್ತ್ 9, 2015’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರೊ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ....

ಧಾವೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ರೆಡಿಯೊ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪಾಠ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತಾ

ಧಾವೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ರೆಡಿಯೊ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪಾಠ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತಾ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ( AIR, Mangaluru) ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಾಠ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ. ’ಬಾನುಲಿ ಸಲಹೆ’ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಹ್ಯೆ ಪಾಠ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 6 ತಾರಿಕೆಥಾವ್ನ್ ನವೆಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳರಾ ಸಕಾಳಿಂ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.