ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ದಬಾಜೊ

Thursday 15 Sep 2016 4:08am
Francis Vaz
William Lopez & Francis Vaz
ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ದಬಾಜೊ
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಸಪ್ತಂಬರ್ 10: ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯಿ ಸಪ್ತಂಬರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿ’ಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆನ್ ಜಾಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಆರಂಭ್ ಸಾಂತ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವೊರಾರ್, ಸಜಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನವ್ಯಾ ಭಾತಾಚ್ಯಾ ಕಣ್ಶಾಂಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ಸಿಲೆಂ. ಬೆಂಡಾ ನಾದಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಮಾಯೆಕ್ ಗಿತಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ವರ್ಣುನ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಜಾಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಸರಿಸುಮಾರ್ 3,000 ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜಾ ಜಮ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿಂ ಕರುಂಕ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ಇವಾನ್ ಗೋಮ್ಸ್ (ಡಿವೈನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಮುಲ್ಕಿ) ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚೊ ಚಾಪ್ಲೆನ್ ಮಾ| ತೋಜಿ ಜೋಸ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ದೇವ್-ಸ್ತುತಿಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್, ಬ್ರದರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಾರ್ವಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಾಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಲ್-ಅವೀವ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಸ್ಮರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

Syndicates Media Network

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಮರಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್, ಮಾನಾನ್ ಆನಿಂ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 10’ವೆರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್,ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಫೊ, ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸೊಮಾರಾ, ಜೂನ್ 6 ವೆರ್ 168’ವೊ ಕಸ್ಟೊಸ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.