ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

Sunday 11 Sep 2016 1:15am
Santhosh Victor Fernandes
Francis Vaz & Prakash Shetty
ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಸಪ್ತಂಬರ್ 10: ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಮರಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್, ಮಾನಾನ್ ಆನಿಂ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 10’ವೆರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್,ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ತೊಚ್ಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ನವ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್, ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಆನಂದಾಚೆಂ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ದಮಾಸ್ಕಾಸ್ ಗೇಟಿಲಾಗ್ಸರ್ ಪಾಲ್ಕಿಚೆರ್ ಸಜಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನವ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ಸಿಲೆಂ. ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆನ್ ದಮಾಸ್ಕಾಸ್ ಗೇಟಿಥಾವ್ನ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್, ಅಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ನೆಟವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ಭಾತಾಚ್ಯಾ ಕಣ್ಶಾಂಚೆರ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕರ್ನ್, ಬೆಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಆನಿಂ ಕುರ್ಪಾ ಮಾಗ್ಲಿ.

ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಗಾಂವಾನ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್, ಉರ್ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ’ಎಕೋಲ್ ಬಿಬ್ಲಿಕ್’ ಹಾಂತು ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಣಾರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಮರ್ಯೆ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲೊ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚೊ ಚಾಪ್ಲೆನ್ ಮಾ| ತೋಜಿ ಜೋಸ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ದೇವ್-ಸ್ತುತಿಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್, ಬ್ರದರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಾರ್ವಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಾಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆರುಜಲೇಮಾ’ಚ್ಯಾ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಸ್ಮರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೆಂ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಗೋಡ್ (ವೊರ್ನ್)ಸೆವುನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ ಗಾರಾಂನಿ ಸಂಗಾತಾಂ ಮೆಳೂನ್ ಮಟ್ವೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಖೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಜೆರುಸಲೇಮ್’ಗಾರಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಜೆವಾಣ್ ಜೆವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಬ್ರಮ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಸಾಂಸ್ಕ್ರತೆಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜೋಸೆಪ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ’ನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

- ಸವಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್.

Syndicates Media Network

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ದಬಾಜೊ

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ದಬಾಜೊ

ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯಿ ಸಪ್ತಂಬರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿ’ಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆನ್ ಜಾಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಆರಂಭ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಫೊ, ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸೊಮಾರಾ, ಜೂನ್ 6 ವೆರ್ 168’ವೊ ಕಸ್ಟೊಸ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.