ಕೆನಾಡಾಂತ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 4, 10 ಆನಿ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

Thursday 1 Sep 2016 8:45am
Naveen kulshekar
File
ಕೆನಾಡಾಂತ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 4, 10 ಆನಿ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್
 

ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ದೇಶಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಂತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆನಾಡಾಂತ್ ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶಹರಾಂನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಶಹರಾಂನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಪ್ರಥಮ್: ಬ್ರಾಮ್ಟನ್ ಶಹರಾಂತ್ (ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ) ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಾತೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಳ್ ಆನಿ ‘ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್’ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪೂರ್ಣ್ ಜೆವಾಣ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ದುಸ್ರೆಂ: ಸಪ್ತಂಬರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಟೊರೊಂಟೊಂತ್ಲೆ ಕೊಂಕಣ್ ಒರ್ಗಾನಾಯ್ಜೇಶನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6.30 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಬಾರ್ನಾಬಸ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆನಿ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್.

ತಿಸ್ರೆಂ: ಮಿಸಿಸಾಗಾ ಮೆಂಗ್ಳೊರಿಯನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಫೆಸ್ತ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಕೆನಾಡಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಾಂಣಿಂಚ್. ಸಪ್ತಂಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಮೆಕ್ಸ್’ಮಿಲನ್ ಕೊಲ್ಬೆ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೋನ್ ಪಾವ್ಲ್ II ಪೊಲಿಶ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಳ್ ಆನಿ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಳಿಂತ್ ‘ಆನಂದಾಚ್ಯೆ ಮಿಸ್ತೆರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಜೊ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಗ್ದರ್ಸುಂಚೊ, ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಸವೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾತಲೊ.

ಹ್ಯಾ ತೀನ್’ಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ದೋಗ್ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಆನಿ ಡಾಯನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಮುಕಾಮರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.