ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಕರಾವಳಿ ಪೊರ್ಬು ಕುಟಾಮ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಧರ್ ಜಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಮನೋರಂಜನ್ "ಮೆಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಮಿಡಿ ಫೆಸ್ಟ್"

ಕರಾವಳಿ ಪೊರ್ಬು ಕುಟಾಮ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಧರ್ ಜಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಮನೋರಂಜನ್ "ಮೆಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಮಿಡಿ ಫೆಸ್ಟ್"

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಘರಾಂ ನಾಂತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಉಟ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್ ದರ್ಯ್ಯಾದೆಗೆಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘರಾಂ ದರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್ ಮನಾಂತ್ ಘೇವ್ನ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಗಲೋರ್–3’ ಹಾಚೊ ವಿಜೇತ್ ಒರ್ಸನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಚಿ ‘ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಗಲೋರ್–3’ ಹಾಚೊ ವಿಜೇತ್ ಒರ್ಸನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಚಿ ‘ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 194ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ‘ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಗಲೋರ್–3’ ಹಾಚೊ ವಿಜೇತ್ ಒರ್ಸನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಚಿ ‘ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ರೋಶನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್...

ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ 9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್; ಹೆನ್ರಿ ಬಾಬ್ ಸೋಜ್ ಹಾಕಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್-ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ 9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್; ಹೆನ್ರಿ ಬಾಬ್ ಸೋಜ್ ಹಾಕಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್-ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ದಶೆಂಬ್ರ್ 10, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ 9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾಲೊ. ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಆನಿ ನಟಿ, ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್, ಹಿಣೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ....

9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಅರ್ಜ್ಯಾಂ/ಶಿಫಾರಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಟೊಪ್-3 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ (nominees), ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯಾ 3 ನಿರ್ಣಾಯಕಾಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ...

ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಹಾಕಾ 13ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್

ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಹಾಕಾ 13ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್

ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್-ಕಲಾ ಕಲಾಕಾರ್, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ, ಹಾಣೆಂ ಕುಡ್ಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್-ಕಲಾ ಉರೊಂವ್ಕ್, ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್.....

ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಲಾರ್ ನಾಯ್ಟ್’

ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಲಾರ್ ನಾಯ್ಟ್’

ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಪದಾಂ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿಂ ಕವಿ ಲೊಯ್ಡ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ರೇಗೊ, ತಾಕೊಡೆ ಹಾಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ - ’ಲಾರ್ ನಾಯ್ಟ್’ ನಾಂವಾಖಾಲ್, 191ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಆಯ್ತಾರಾ....

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಹಾಂಕಾಂ 13ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಹಾಂಕಾಂ 13ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಹರ್ ವರ್ಸಾ, ’ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ’ ಆನಿಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂತ್ (ಸಂಗೀತ್, ನಾಚ್, ನಾಟಕ್ ವಾ ಲೋಕ್-ಕಲಾ ಹಾಂತುಂ) ವಿಶೇಸ್ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ....

ಶ್ರೀ ಚರಣ್‌ದಾಸ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಂಕಾಂ ’ಸಂಗೀತ್ ಮಹಾನ್’ ಬಿರುದ್ ಪ್ರದಾನ್

ಶ್ರೀ ಚರಣ್‌ದಾಸ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಂಕಾಂ ’ಸಂಗೀತ್ ಮಹಾನ್’ ಬಿರುದ್ ಪ್ರದಾನ್

ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್, ಅಕ್ತೋಬರ್ 1, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್‌'ಲ್ಲ್ಯಾ 190ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ’ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್’ ಆಚರಣ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ....

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸೋಧ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್ ಸಮ್ಮೇಳ್

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸೋಧ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್ ಸಮ್ಮೇಳ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾನ್ಯತೆಚ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. 2018 ಜನೆರಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಸಮ್ಮೇಳ್ ....

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಹಾತ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಹಾತ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2017-18ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನೆಂತ್ ನವಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಎದೊಳ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಯೋಜನೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ...

ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಆಚರಣ್

ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಆಚರಣ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್, ಸಪ್ತಂಬರ್ 24ವೆರ್, ಸಾಂ. ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂ. ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ನವ್ ....

ವಿರಾರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ವಿರಾರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿರಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೊ. ವಿರಾರ್ ಜೀವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದೇವ್‌ಮಂದಿರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 10.30 ವರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ...

ಸಾಂತ್ ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ'ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರ್ಬೆಕ್ ಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಕ್ ಚಾಲನ್

ಸಾಂತ್ ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ'ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರ್ಬೆಕ್ ಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಕ್ ಚಾಲನ್

ಸಾಂತ್ ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ'ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರ್ಬೆಕ್ ಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಬಿಜೈ'ಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅನ್ನಿ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್, ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 15'ವೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5.30 ವೊರಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚಿ ಮೇಯರ್...

13ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್!

13ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್!

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಘಟನಾನ್, ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಹಾಕಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ (ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಬೊಲಿಚ್ಯಾ ವಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂ....

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ನವಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ನವಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

2017-18ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ. ಸಪ್ತಂಬರ್ 3, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಜಮ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 30ವ್ಯೆ ಜೆರಾಲ್ ಮ್ಹಾಸಭೆಂತ್ ....

ಮಿರಾ ರೊಡಾಂತ್ ದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್ - ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ದಿವಸ್

ಮಿರಾ ರೊಡಾಂತ್ ದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್ - ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ದಿವಸ್

ಸಪ್ತಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ. ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್, ಹಾಣಿಂ ವೊಡಾ ದಬಾಜಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಆನಿಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7.30 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಪರಿಂಚ್ ವೊಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಮರಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಮರಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 09’ವೆರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜೆಕ್, ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಗಾಂವ್ಚೊ...

9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 6 ವಿಭಾಗಾಂನಿ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ತಾ 9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿಂ ಅರ್ಜ್ಯೊ-ಸೂಚವ್ಣ್ಯೊ ಆಪಯ್ತಾ. ವಿಭಾಗ್ ಆಸಾತ್...

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಜುಜೆ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಜುಜೆ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಅಗೋಸ್ತ್ 27, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಮ್ಲ್ಲ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸವ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕ್ ಮ್ಹಾಸಭೆನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಚೊ ಶ್ರೀ ಜುಜೆ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗೊಂಯ್,...

ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಿರೋಧ್

ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಿರೋಧ್

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನ್ (JKS), ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಗೋಸ್ತ್ 27, 2017ವೆರ್, ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ - ’ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣಿ ಆನಿಂ ಹೇರ್....

’ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಚಿ ಥಾಪ್ಣಿಂ’ – ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ

’ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಚಿ ಥಾಪ್ಣಿಂ’ – ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 27, 2017ವೆರ್, ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ – ’ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಚಿ ಥಾಪ್ಣಿಂ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಭಾಷೆಂಚೆರ್....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ, ರಿಯಾದ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಹಾಂಣಿಂ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ’ಆಶೆಲೊಂ’ – ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 188ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಆಗೊಸ್ತ್ 6, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ....

188ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

188ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ, ರಿಯಾದ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 188ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ’ಆಶೆಲೊಂ’ – ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೊಸ್ತ್ 6, 2017ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ...

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರ್.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರ್.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರ್.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರ್.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ್, ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಾಂಡೇಲಿ ನಿವಾಸಿ...

‘ನಾದ್-ನಿನಾದ್’ - ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್

‘ನಾದ್-ನಿನಾದ್’ - ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್

ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ ಆನಿಂ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ - ‘ನಾದ್-ನಿನಾದ್’ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 187ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಜುಲಾಯ್ 2, 2017ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾದರ್...

ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ – ‘ಕಲಾಕುಲ್’, ಹಾಚೆಂ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಜೂನ್ 30, 2017'ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಡಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್...

ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್-2017

ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್-2017

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚೆಂ 2-ದಿಸಾಂಚೆಂ ನಾಟಕ್ ಫೆಸ್ತ್ – ‘ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್’, ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್, ಜೂನ್ 18, 2017ವೆರ್, ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಹಾಚೆಂ ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ಸಾದರ್...

ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲೆಂ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲೆಂ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಜೂನ್ 9, 10 ಆನಿಂ 11, 2017'ವೆರ್, 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ (Choral Singing Workshop), ಮಾಂಡುನ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ '1+1=1'

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ '1+1=1'

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿನ್, ಜೂನ್ 4, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 186ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ – ‘1+1=1’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಯೊಗಾಂತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ನಾಟಕ್...

ನಟ್-ನಟಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್!

ನಟ್-ನಟಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್!

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ – ‘ಕಲಾಕುಲ್’, ಹಾಚ್ಯಾ 2017-18ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 15-35 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ, ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲೆ ಆನಿಂ ಚಲಿಯೊ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಅರ್ಜೆ ಪತ್ರಾಂ,...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.