Vijaypur

ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಕಿತಾಫತ್ ಪಳೆಯಾ

ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಕಿತಾಫತ್ ಪಳೆಯಾ

ಘೊವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಅಂತಿಮ್ ವಿಧಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಜಯಪುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ವಿಜಯಪುರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ದೊಗ್ ಬಾಯ್ಲೊ. ವಾಟೆರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಘೊವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್...

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್, ಪತಿಣೆನ್ ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ತಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ವಿಜಯ್’ಪುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ವಿಜಯ್’ಪುರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಸೀತಾರಾಮ ಬಡಿಗೇರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮುಂಗ್ಳಾರಾ....

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.