Trading

ಬರಿ ಖಬರ್! ಭಾಂಗಾರ್-ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ದೆಂವ್ಲಾ

ಬರಿ ಖಬರ್! ಭಾಂಗಾರ್-ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ದೆಂವ್ಲಾ

ಜಾಗತಿಕ್ ಬಜಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಚಡ್ಣಿಂ-ದೆವ್ಣಿಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ದೇಶೀಯ್ ಬಜಾರಾಂತ್’ಯೀ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಆನಿಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಬದಲ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಆನಿಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 150 ರುಪ್ಯಾಂಕ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.